Den 5 februari bjöd SveReg, de svenska stads- och regionkontoren och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel, in till ett webbinarium om EU:s framtida transportpolitik. Deltog gjorde bland andra Europaparlamentariker Johan Danielsson (S), Elisabeth Werner från EU-kommissionen och Mario Saric, transportråd vid Sveriges ständiga representation vid EU. Se inspelningen från webbinariet nedan.

Elisabeth Werner, som är direktör för landtransporter (väg och järnväg) vid EU-kommissionens generaldirektorat för mobilitet (DG Move) inledde med att lyfta fram den nya strategin för hållbar och smart mobilitet, som som ska samla alla delar av EU:s transportpolitik och transportsätt till att samverka mot en hållbar omställning. Vidare lyfte Werner fram att det är kommissionens förhoppning att medlemsstaterna ska använda återhämtningsfonden till att ställa om transportsektorn till att bli mer hållbar och samtidigt mer motståndskraftig mot framtida kriser. Angående biobränslen menade Werner att kommissionen främst ser en framtid för biobränsle inom sjöfart och flyg, där det ännu inte finns några andra alternativ. För vägtransporter är EU-kommissionen främst inriktad på elfordon och vätgas även om tanken med lagstiftningen är att den ska vara teknikneutral.  Werner lyfte även fram vikten av att regioner och städer är med och driver på omställningen för att kunna uppnå de uppställda målen om minskade växthusgaser med 90 % från EU:s transportsektor till år 2050, så som fastställs i den europeiskas gröna given.

Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) lyfte fram Europaparlamentets arbete med den kommande revideringen av förordningen om det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, där fokus kommer att ligga på att färdigställa stomnäten. Det kommer bli svårt att kunna lägga till nya sträckor, menade Danielsson. Europaparlamentet ser främst en öppning för nya sträckor för att sammanlänka redan existerande nät och gällande gränsöverskridande tågförbindelser. Ett medlemsland som vill ha ett tillägg måste vara väldigt drivande för ett sådant. Vidare är EU:s gemensamma signalsystem, ERTMS, är en prioriterad fråga för Europaparlamentet som vill se bindande åtaganden från medlemsstaterna. Danielsson framhöll också vikten av att bevaka frågan om biodrivmedel från svenskt håll då den svenska positionen skiljer sig från den generella synen både inom EU-kommissionen och Europarlamentet. Här blir både direktivet för alternativa bränslen och regelverket kring taxonomi viktigt då det kommer bli viktigt att klassificeras som en grön investering.

Mario Saric, transportråd vid Sveriges ständiga representation vid EU inledde med att säga att Sverige välkomnar den nya strategin för hållbar och smart mobilitet framhöll även att strategin måste omsättas i konkreta och ambitiösa förslag och regler. Sverige anser även att omställningen behöver snabbas på samtidigt som det behövs flexibilitet för nationella lösningar. Jämställdhetsperspektivet bör vara ledande i konkreta förslag. Slutligen gör även Sverige bedömningen är att det kommer att vara väldigt svårt att lägga till nya sträckor i TEN-T under revideringen. Det skulle kräva en väldigt offensiv politik från Sverige om nya sträckor ska kunna läggas till.

Webbinariet avslutades med en paneldiskussion med Åsa Ågren Wikström (M), förtroendevald, Region Västerbotten och styrelseledamot i Botniska korridoren, Kristina Jonäng (C), regionråd, Region Västra Götaland och ledamot i String-samarbetet, Malin Fijen Pacsay (MP), förtroendevald, Region Stockholm och styrelseledamot i Mälardalsrådet och Elisabeth Undén (MP), förtroendevald, Göteborg stad och styrelseledamot i Göteborg Energi. Ågren Wikström inledde med att betona att utveckling av transportinfrastruktur är särskilt viktig för regionerna inom Bottniska Korridoren då avstånden ofta är långa vilket skapar en utmaning i sig och innebär konkurrensnackdelar gentemot andra regioner. Vidare framhöll Ågren Wikström att den nationella infrastrukturplaneringen måste ta med EU-perspektivet, annars riskerar Sverige att få svårt att uppnå kraven inom TEN-T och hämta hem möjliga satsningar. Jonäng fortsatte med att lyfta att Västra Götaland är en stark industriregion och logistikcentrum i Sverige och för att Sverige och Europa ska fungera behövs mer järnväg in mot Göteborg. Jonäng menade också att inga transporter är enbart regionala eller nationella utan all transportinfrastruktur är europeisk. Det innebär att många av de viktiga beslut och satsningar som tas på EU nivå även måste tas och implementeras nationellt. Det är viktigt att Sverige investerar mer i järnvägsinfrastruktur. Fijen Pacsay tog vid, och beskrev att det finns goda förutsättningar, framförallt när det gäller ökad kollektivtrafik, cykel och gång, för en grön omställningen och att utifrån ambitionerna i EU:s gröna giv finns det också stora möjligheter när det gäller elektrifiering och multimodal mobilitet. Fijen Pascay framhöll även att det behövs fler standarder från EU, exempelvis till självkörande bilar men att det samtidigt bör vara teknikneutralt när det gäller hållbara bränslen om vi ska uppnå fossilfria fordon. Undén poängterade att Sverige, och Göteborg ligger nära fossilfritt, men att EU med olika initiativ, bland annat taxonomin, riskerar att slå undan fötterna på vår omställning som bygger på bioenergi och vattenkraft. När transporterna elektrifieras, behövs hållbar energi. Göteborg byter nu till exempel till elbussar. I energiomställningen måste även negativa utsläpp räknas och utvecklas i större utsträckning. Undén lyfte också cykling och cykelinfrastruktur som underskattad EU-satsning i storstadsmobiliteten. Investeringarna är billiga och har hög nytta, även på luftkvalitet, buller och folkhälsa.

Webbinariet om EU:S framtida transportpolitik ingår i en serie webbinarier som anordnas under 2021 av SveReg, ett första webbinarium om den europeiska gräna given arnordnades den 25 januari, vilket även det spelades in.

För mer information:
En skriftlig mer utförlig återrapportering finns här: Återrapportering EUs framtida transportpolitik 5 feb
SveRegs hemsida om webbinarierna: https://svereg2021.weebly.com/