Urholkas sammanhållningspolitiken av att strukturfonderna används som krishanteringsinstrument eller är denna utveckling en välkommen modernisering som kan innebära ökat stöd för politikområdet i kommande förhandlingar om EU:s långtidsbudget efter 2027? Den frågan ställer sig CPMR i nätverkets senaste reflektionspapper.   

Det europeiska nätverket Conference of Perephiral and Maritime Regions (CPMR) publicerade nyligen en analys om för- och nackdelar med att strukturfonderna används som krishanteringsinstrument. Under pandemin genomfördes en flexibilitet inom strukturfonderna, bland andra europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och europeiska socialfonden (ESF), som aldrig tidigare skett för att snabbt kunna möta nya behov och lindra effekterna av pandemin. Det så kallade Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten (CRII) innebar regelförenklingar för strukturfonderna 2014 – 2020 vilket frigjorde medel för att finansiera projekt som bidrar till att möta effekterna av pandemin. Strukturfonderna har även en betydande roll i genomförandet av Coronafonden, Next Generation EU. Ett centralt instrument i Next Generation EU är REACT-EU, det vill säga förstärkt finansiering till strukturfonderna under åren 2021 – 2022. Senaste exemplet på användningen av strukturfonderna som krisinstrument är initiativet Sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (CARE) som syftar till att underlätta användning av medlen inom strukturfonderna för att hjälpa människor på flykt från kriget i Ukraina.

CPMR menar att denna förändring i användningen av strukturfonderna är en del av ett paradigmskifte i sammanhållningspolitiken, från att vara en långsiktig investeringspolitik till att inkorporera en permanent krishanteringskomponent. CPMR ställer sig frågan om detta innebär att sammanhållningspolitiken som en långsiktig investeringspolitik i framtiden urholkas eller om detta är en välkommen modernisering som kan vända tidigare skeptiker till politikområdet i kommande förhandlingar om EU:s budget efter 2027? Nätverkets ambition med att lyfta frågan är att ge stöd i regionernas arbete med att bilda sig en uppfattning och position om framtidens sammanhållningspolitik. I underlaget finns frågeställningar nätverket ser att regioner kan reflektera kring i samtal om framtidens sammanhållningspolitik.

För mer information
Läs CPMR:s reflektionspapper Cohesion Policy as an emergency-response instrument: A boon or a bane? på nätverkets hemsida
Läs mer om CRII här
Läs mer om REACT-EU här
Läs mer om CARE här

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75