EU-kommissionen presenterade den 10 mars ett paket av åtgärder kopplat till ambitioner om att stärka den europeiska industrins omställning till klimatneutralitet och digitalt ledarskap. Den nya strategin för små och medelstora företag baseras på kapacitetsbyggande, förenklade regelverk, samt ökade finansieringsmöjligheter och omfattar redan befintliga åtgärder samt nya eller omarbetade åtgärder gällande bland annat digitala innovationshubbar, unga företagare och statsstödsregler.

Den 10 mars presenterade EU-kommissionen ambitioner kopplat till att stärka den europeiska industrin. Paketet av åtgärder omfattar tre tätt sammanlänkade meddelanden:

 • En ny industristrategi
 • En ny strategi för små och medelstora företag
 • En handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna

I denna artikel presenteras en sammanfattning av de åtgärder som presenteras i strategin för små och medelstora företag.

Strategin bygger på tre huvudprioriteringar:

 • Kapacitetsbyggande och stöd för omställningen till hållbarhet och digitalisering
 • Förenklade regelverk och förbättrad marknadstillgång
 • Ökad tillgång till finansiering

Strategin riktar sig till de cirka 25 miljoner små och medelstora företag (SMF) som finns i Europa. Fokus ligger främst på att strategin ska gynna hållbarhet och digitalisering. Kommissionen lyfter fram behovet av ökat deltagande av SMF i lokala och regionala innovationsekosystem, och samverkan mellan myndigheter från EU- till lokal nivå, SMF och investerare som viktiga faktorer i genomförandet av strategins åtgärder. Några exempel på åtgärder utpekade i strategin som kan vara särskilt relevanta för regionalt utvecklingsansvariga kan bland annat vara:

 • Kommissionen planerar att uppdatera Kompetensagendan för Europa (Skills Agenda for Europe) och som en del av den lansera en kompetenspakt med en komponent ämnad till SMF. Arbetsplatsbaserat lärande och yrkesutbildning är av särskilt intresse för att arbetskraften har kompetenser som motsvarar vad arbetsmarknaden söker.
 • Digitala innovationshubbar (DIH) ska i samverkan med Startup Europe och Enterprise Europe Network (EEN) arbeta för digitaliseringen av SMF samt utveckling av funktionerna i lokala och regionala innovationsekosystem.
 • Under Europeiska innovationsrådet (EIC) öronmärker kommissionen minst 300 miljoner euro under 2020 till start-ups och SMF som har stor potential att ge innovationer kopplade till den gröna given.
 • Strategin uppger att utbytesprogrammet Erasmus för unga företagare Global (Erasmus for Young Entrepreneurs Global) ska utvecklas för att möjliggöra lärdomar om och erfarenheter av marknader utanför den europeiska.
 • Kommissionen vill lansera ett så kallat gender-smart finansieringsinitiativ för att främja kvinnligt företagande och erbjuda bidrag till företag ledda av kvinnor. Stödet kommer från SMF-delen inom programmet InvestEU.
 • Ytterligare ett initiativ kopplat till SMF inom InvestEU är initiativet för grön teknologi som kommissionen planerar att lansera. Initiativet ska samla medel från EU, medlemsstater och privat sektor för att öka tillgängligheten av finansiering för företag som utvecklar och tar till sig grön teknologi.
 • Slutligen anger strategin att kommissionen ska se över och förenkla reglerna kring statsstöd i kombination med EU-stöd, samt reglerna för statsstöd i förhållande till riskkapital och kommunikationen i viktiga projekt av allmänt europeiskt intresse (IPCEI).

För mer information
Läs kommissionens pressmeddelande om paketet av åtgärder för att stärka den europeiska industrin här.
Läs strategin för små och medelstora företag här.
Läs Central Swedens artikel om industristrategin här.