Vanguardinitiativet, Central Sweden, Region Värmland och Skåne European Office i samarbete med Sveriges ständiga representation vid EU:s event om komponent fem den 16 januari 2019 samlade över 80 deltagare, varav ett tjugotal från ständiga representationer från bland annat Rumänien, Österrike, Nederländerna, Polen, Tyskland, Ungern, Spanien och Italien. Peter Berkowitz, enhetschef på DG REGIO, presenterade EU-kommissionens förslag om komponent fem och Calin Chira, ordförande för rådets arbetsgrupp för strukturåtgärder, presenterade hur diskussionerna kring instrumentet har förts i ministerrådet. Deltagarna fick även en redogörelse för Europaparlamentets position i frågan. De frågor som fick störst uppmärksamhet var frågan om direkt förvaltning, som Berkowitz menade är av mycket stor vikt för att instrumentet ska få det genomslag EU-kommissionen har ambitionen om, samt vikten av en öronmärkt budget till initiativet.

Den 16 januari anordnade Vanguardinitiativet, Central Sweden, Region Värmland och Skåne European Office ett event i samarbete med Sveriges ständiga representation vid EU som syftade till att skapa en dialog om EU-kommissionens förslag om interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) inom Interreg. Drygt 80 personer deltog, varav cirka 20 representanter från bland annat de rumänska, österrikiska, nederländska, polska, tyska, ungerska, spanska och italienska ständiga representationerna vid EU. Eventet inleddes med att Jeanette Lund, råd med ansvar för näringspolitik, regionalpolitik och strukturfonder vid Sveriges ständiga representation, hälsade deltagarna välkomna och presenterade i korta ordalag Sveriges position i förhandlingarna om långtidsbudgeten. Sverige förespråkar en minskad budget, vilket även omfattar en betydande minskning av medlen till sammanhållningspolitiken. Lund lyfte dock fram att Sverige ser mycket positivt på interregionala samarbeten och Interreg-programmen, som Sveriges regering menar kan bidra till ett tydligt europeiskt mervärde; något som är av stor vikt för Sverige i förhandlingarna om långtidsbudgeten.

Jeanette Lund från Sveriges ständiga representation vid EU vid podiet

Peter Berkowitz, enhetschef på DG REGIO, presenterade förslaget om interregionala innovationsinvesteringar och detaljerna i det förtydligande som kommissionen har sammanställt gällande instrumentet. Berkowitz lyfte att detta instrument kan ses som ett svar på de behov som regionala myndigheter har uttryckt gällande stödet till förverkligandet av smart specialisering genom interregional samverkan. Vidare beskrev Berkowitz utformningen av instrumentet och betonade att finansieringen är uppdelad i två programområden, där det första programområdet syftar till att finansiera projekt som är baserade i arbetet inom de tematiska S3-plattformarna (S3P) och därmed riktat till mer utvecklade regioner som redan har interregionala samarbeten baserade i regionernas arbete med smart specialisering. Det andra programområdet är mer policy-inriktat och syftar till kapacitetsbyggnad för att kunna delta i interregionala samarbeten för utveckling av nya europeiska värdekedjor. Detta programområde riktas därmed till mindre utvecklade regioner. Berkowitz påtalade även att DG REGIO just nu genomför dialoger med regioner runt om i Europa för att utveckla utformningen av de två programområdena.

Efter Berkowitz följde en redogörelse från de två lagstiftande EU-institutionerna; rådet och Europaparlamentet. Denna del inleddes med att Calin Chira, ordförande för rådets arbetsgrupp för strukturåtgärder och representant för det rumänska ordförandeskapet, presenterade hur diskussionerna kring interregionala innovationsinvesteringar har förts i ministerrådet. I slutet av hösten 2018 föreslog det dåvarande österrikiska ordförandeskapet att komponent fem bör flyttas från Interreg-bestämmelserna till den övergripande ERUF-förordningen. Detta är en kompromiss som en majoritet av medlemsstaterna stödjer. Dock är detta en position som ännu inte formellt är antagen, men enligt Chira kommer troligtvis denna informella position inte att ändras. Vidare påtalade Chira att det finns ett stort behov att tydliggöra vilka typer av projekt detta instrument är tänkt att finansiera; vilka aktörer som skulle kunna vara potentiella stödmottagare; samt på vilket sätt komponent fem kan bidra till de övergripande målen för sammanhållningspolitiken. Chira avslutade med att beskriva att han ser komponent fem som ett komplement till mainstream-programmen inom ERUF.

På grund av att eventet sammanföll med Europaparlamentets (EP) plenarsammanträde i Strasbourg, kunde dessvärre ingen från parlamentet delta. Lieke van Alphen Buscardini, EU-strateg på Södra Nederländernas representation i Bryssel, med god insikt i diskussionerna i parlamentet redogjorde för EP:s position under eventet. Van Alphen Buscardini informerade att EP, samma dag som eventet, antog en position om Interreg-bestämmelserna. Parlamentets position, till skillnad från rådets, innebär att komponent fem fortsatt ska finnas kvar inom Interreg, men inte som en komponent vid sidan av övriga fyra, utan som ett särskilt instrument som regleras inom en egen artikel (Artikel 15a).

Efter redogörelsen om rådets och Europaparlamentets positioner presenterade Wim De Kinderen, projektkoordinator på Brainport Eindhoven EU Office (Nederländerna), hur detta instrument bidrar till att utveckla nya europeiska värdekedjor, på vilket sätt det är relevant för det stora flertalet av Europas regioner samt att förslaget är väl i linje med de övergripande prioriteringarna för Interreg och sammanhållningspolitiken.

Presentationerna följdes av diskussioner med möjlighet för deltagarna att ställa frågor till talarna. En av frågorna som kom upp gällde direkt förvaltning. Berkowitz menade att direkt förvaltning är en av huvudfrågorna kopplat till interregionala innovationsinvesteringar och menade att det rumänska ordförandeskapet bör tydliggöra att instrumentet bör förverkligas genom direkt förvaltning för att få det genomslag det är skapat för att få. De Kinderen uppmärksammade att utöver direkt förvaltning är frågan om en öronmärkt budget för instrumentet, som kompletterar finansieringen kopplat till de operativa programmen, av största vikt för att säkra att instrumentet finns kvar när en överenskommelse om långtidsbudgeten är på plats.

För mer information

Läs sammanfattning och återkoppling från eventet här

Ta del av presentationerna från eventet här och här

Läs Central Swedens artikel om förslaget om Interreg 2021 – 2027 här

Läs Vanguardinitiativets positionspapper om EU:s långtidsbudget här

Läs Vanguardinitiativets information om komponent fem här