Den 25 januari organiserade de svenska stads- och regionkontoren (SveReg) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel ett webbinarium om den europeiska gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi som också fastställer att EU ska vara klimatneutralt till 2050. Under webbinariet medverkade bland andra Daniel Mes från kommissionär Frans Timmermans kabinett, Europaparlamentariker Jytte Guteland samt Sveriges klimatråd Arvid Palmkvist. 

SveReg, som består av de svenska stads- och regionala representationskontoren i Bryssel, däribland Central Sweden, anordnade tillsammans med SKR den 25 januari ett webbinarium om EU:s nya tillväxtstrategi mot ett klimatneutralt EU 2050, den europeiska gröna given. Eventet modererades av Lina Forsman, från Göteborgs stads EU-kontor och Ebba Bjerkander från Central Sweden. Webbinariet spelades in men tyvärr är det dålig kvalité på videon, även om ljudet är bra. Nedan följer istället en kortare skriftlig sammanställning. En mer utförlig sammanfattning kommer även inom kort publiceras på webbinariets hemsida.

Först ut som talare var Daniel Mes, företrädare från kabinettet till Frans Timmermans, tillika vice-ordförande i kommissionen och huvudansvarig för den gröna given. Mes inledde med att lyfta fram att pandemin och krisen som orsakas av COVID-19 visar att samhällen i framkanten av den gröna omställningen också är mer resilienta. EU har således ett gyllene tillfälle att använda den nya långtidsbudgeten och återhämtningsinstrumenten för att skynda på den gröna omställningen. Mes lyfte också fram omställningen till en cirkulär ekonomi som en central del av den gröna given och nämnde flera goda exempel från Sverige, bl.a. arbetet som görs gällande utvecklingen av hållbara textilier och träbyggnation. Mes menade också att kommissionen behöver bli bättre på att lyfta fram är att den gröna given är också en viktig aspekt i EU:s arbete med att genomföra FN:s Agenda 2030 och uppnå de globala utvecklingsmålen. Slutligen underströk också Mes vikten av samverkan med lokal och regional nivå för att lyckas genomföra den gröna omställningen.

Arvid Palmkvist, klimatråd vid Sveriges ständiga representation vid EU uttryckte att Sverige ser väldigt positiv till att EU-kommissionen inkluderat ett holistiskt synsätt i den gröna given och att kommissionen framhäver den sociala dimensionen av omställningen höjer ambitionerna för unionens klimatarbete. Vidare lyfte Palmkvist att Sverige har en viktig roll att spela i arbetet med att minska koldioxidutsläppen i EU, dels för att vi ligger i framkant med att utveckla gröna tekniska lösningar men också för att vi har naturtillgångar, t.ex. skogen, som bidrar till omställningen. Palmkvist betonade dock att den svenska linjen är att skogen inte bör ses som enbart en kolsänka med huvudsaklig uppgift att kompensera industrins utsläpp.

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker, ledamot i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedel inledde med att belysa hur betydelsefullt det faktiskt är att EU, som inleddes som en stål- och kolunion nu ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Vidare lyfte Guteland att den nya klimatlagen, som Guteland är huvudförhandlare för i Europaparlamentet, blir tillräckligt stark med tydliga delmål till 2040 som leder till at EU blir klimatneutralt 2050. Guteland menar dock att klimatlagen inte kommer innehålla detaljstyrning, då exakt hur omställningen genomförs kommer bestämmas lokalt och att kommuner och regioner här har en viktig roll att spela eftersom det är ni som kommer med lösningarna.

Andreas Hagnell, handläggare på SKR med fokus på miljö och energi framhöll att Sveriges kommuner och regioner är ledande i den gröna omställningen och att de tre av SKR:s viktigaste frågor inom ramen för den gröna given är revideringen av energieffektivitetsdirektivet respektive förnybarhetsdirektivet samt taxonomin. Den snabba dialogen som uppstod mellan SKR, kommunerna och regionerna gällande taxonomin i december visar på det goda samarbetet som finns i Sverige. Vi hänvisar  även till Andreas Hagnells presentation, som kommer laddas upp på webbinariets hemsida, för mer information om SKR:s arbete.

Webbinariet fortsatte sedan med en diskussion utifrån de svenska stads- och regionkontorens perspektiv på den gröna given. Deltog gjorde Lotta Rönström, North Sweden European Office, Johanna Bond, Central Sweden European Office, Ingrid Jansson, Region Värmlands Brysselkontor, Catrine Norrgård, Gothenburg European Office och Linda Reinholdsson, Småland Blekinge Halland South Sweden European Office. Samtliga paneldeltagare framhöll hur den gröna given genomsyrar alla kontorens arbete då den berör alla EU:s politikområden. Frågor som kontoren arbetar särskilt mycket med är exempelvis den kommande europeiska skogsstrateginden europeiska industristrategin, den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi, initiativet till ett nytt europeiskt Bauhaus och möjligheter inom Horisont Europas nya instrument missions.

Webbinariet avslutades med en summering av moderatorerna Lina Forsman, Gothenburg European Office och Ebba Bjerkander, Central Sweden European Office som lyfte fram att dagens webbinarium tydligt visar att regioner och kommuner har en väldigt viktig roll att spela om vi ska kunna ställa om till ett klimatneutralt samhälle till 2050.

Slutligen passade även moderatorerna på att påminna om att SveReg och SKR även anordnar ett webbinarium om den gröna givens påverkan på EU:s framtida transportpolitik den 5 februari och att planen är att det kommer anordnas fler webbinarier under våren, troliga teman är exempelvis cirkulär ekonomi, digitalisering samt EU:s skogspolitik.

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur