I det finska ordförandeskapets reviderade förhandlingsbox om långtidsbudgeten, som presenterades inför EU-toppmötet den 12 – 13 december, presenterar de en kompromiss mellan EU-kommissionens budgetförslag som skulle motsvara 1,114% av EU:s totala BNI och den nuvarande budgeten som motsvarar 1% av EU:s totala BNI. I förslaget från det finska ordförandeskapet har man bland annat låtit utgifterna för programmet Horisont Europa vara oförändrade medan Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) föreslås en minskning med ungefär 7,94 miljarder euro jämfört kommissionens ursprungliga förslag, inom utgiftsområdet sammanhållning och värderingar har det finska ordförandeskapet lagt fram ett förslag på omkring 374 miljarder euro, vilket innebär en nedskärning på 12% jämfört med den budgeten för den nuvarande perioden 2014 – 2020. 

Den 12 – 13 december kommer Europeiska rådets toppmöte att hållas i Bryssel. Inför detta möte har det finska ordförandeskapet presenterat en reviderad förhandlingsbox om långtidsbudgeten för att sätta fart på förhandlingarna. Denna förhandlingsbox är en medelväg mellan kommissionens förslag att höja långtidsbudgeten till 1,114 % av medlemsstaternas samlade BNI och den nuvarande långtidsbudgeten som motsvarar 1 % av medlemsstaternas BNI. Förslaget från det finska ordförandeskapet är en långtidsbudget som motsvarar 1,07 % av medlemsstaternas samlade BNI. I det förberedande dokumentet inför toppmötet diskuteras de sex huvudsakliga budgetposterna samt EU:s administration:

  • Inre marknaden, innovation och digitalisering
  • Sammanhållning och värderingar
  • Naturresurser och miljö
  • Migration och gränskontroll
  • Säkerhet och försvar
  • Grannländer och omvärlden
  • Europas offentliga administration

En nyhet i förhandlingsboxen är att bidragsrabatterna åter är uppe för diskussion. I kommissionens ursprungliga förslag skulle rabatterna för Tyskland, Nederländerna, Österrike, Danmark och Sverige fasas ut i och med Storbritanniens utträde ur unionen.

Inom utgiftsområdet Inre marknaden, innovation och digitalisering har det finska ordförandeskapet i förhandlingsboxen valt att låta utgifterna för programmet för forskning och innovation, Horisont Europa, vara i stort sett oförändrade på omkring 84 miljarder Euro, enligt rapportering från Politico och Euractiv. Andra program som har fått stora nedskärningar är Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) där det finska ordförandeskapet i sitt förslag har valt minska utgifterna för programmet med ungefär 7,94 miljarder euro, vilket motsvarar en nedskärning med 18 % jämfört kommissionens ursprungliga förslag, skriver nätverket CPMR i sin analys av förhandlingsboxen.

Vidare skriver CPMR i sin analys att inom utgiftsområdet sammanhållning och värderingar har det finska ordförandeskapet lagt fram ett förslag på omkring 374 miljarder euro, vilket innebär en nedskärning på 12% jämfört med den budgeten för den nuvarande perioden 2014 – 2020. Kommissionens förslag om ny långtidsbudget innebar en nedskärning av sammanhållningspolitiken om ungefär 5 procent men för vissa länder, såsom Sverige var budgeten ungefär densamma. Merparten av utgifterna i det finska ordförandeskapets förslag allokeras till de minst utvecklade regionerna i EU och förslaget innebär också en minskning på cirka 10 – 15 % för Sveriges del, enligt CPMR. En annan förändring som föreslås är utformningen av interregionala investeringskomponenten (komponent 5) genom att dela upp finansieringen på två budgetposter; 500 miljoner euro inom ERUF och 470 miljoner euro inom Interreg.

Inom området naturresurser och miljö har det finska ordförandeskapet föreslagit en utgiftspost på 346 miljarder euro som är tänkt att gå till den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Jämfört med nuvarande budget är detta en nedskärning på cirka 13% för utgifterna för jordbruk och miljö. Kommissionens förslag var en nedskärning om ungefär 5 %.

Syftet med det finska ordförandeskapets reviderade förhandlingsbox är att skynda på förhandlingarna för att den nya budgeten ska beslutas och kunna träda i kraft inom de givna tidsramarna. Kommissionens ursprungliga förslag att budgeten ska motsvara 1,114% av de 27 medlemsstaternas BNI har väckt starkt motstånd hos framförallt Tyskland, Nederländerna, Österrike, Danmark och Sverige. Dessa länders ståndpunkt har alltjämt varit att den kommande långtidsbudgeten ska liksom den nuvarande motsvara 1% av medlemsstaternas BNI.

Nästa steg
Det finska ordförandeskapets förslag om reviderad förhandlingsbox kommer att diskuteras under toppmötet i Bryssel 12 – 13 december då medlemsstaternas stats- och regeringschefer träffas. Det finns en ambition i rådet att medlemsländerna ska slutföra förhandlingarna om långtidsbudgeten under våren 2020. Rådets överenskommelse måste sedan godkännas av Europaparlamentet för att kunna träda i kraft.

För mer information
Klicka här för att läsa Euractivs artikel om förhandlingsboxen.
Klicka här för att läsa Politicos artikel om förhandlingsboxen.
Klicka här för att läsa CPMRs analys av förhandlingsboxen.
Klicka här för att läsa det finska ordförandeskapets förhandlingsbox.