Stöd till banbrytande innovationer i nästa programperiod

I EU-kommissionens förslag om utformningen av Horisont Europa, i nästa programperiod 2021 – 2027, är det europeiska innovationsrådet (EIC) huvudinitiativet i den tredje pelaren Open Innovation. Open Innovation har en föreslagen budget på 13,5 miljarder euro, av dess föreslås 10 miljarder euro tillfalla EIC och dess två programområden Pathfinder och Accelerator. EIC syftar till att identifiera, utveckla och sprida nya, banbrytande innovationer i Europa och världen, genom att på ett enkelt och användarvänligt sätt erbjuda innovatörer i Europa en väg in för innovationsstöd samt ansökan om bidrag och lån till innovationsutveckling.

Den 7 juni 2018 offentliggjorde EU-kommissionen förslaget om utformningen av ramprogrammet för forskning och innovation i nästa programperiod 2021 – 2027, Horisont Europa. Programmet föreslås utgå från tre huvudsakliga pelare:

  • Open Science
  • Global Challenges and Industrial Competitiveness
  • Open Innovation

Den tredje pelaren Open Innovation syftar till att samla allt stöd till banbrytande innovation på EU-nivå. Open Innovation har en föreslagen budget på 13,5 miljarder euro. Av den totala budgeten föreslås 10 miljarder euro tillfalla det Europeiska Innovationsrådet (EIC). Initiativet EIC presenterades av forskningskommissionären Carlos Moedas redan under 2015 och det har blivit ett eget program inom Horizon 2020 under perioden 2018–2020. Programmet drivs under 2018 – 2020 som ett pilotprojekt och har namnet EIC Fast Track To Innovation. Inom detta program finns bland annat SME-instrumentet, Fast Track to Innovation, FET OPEN samt Horisont-prisen. Syftet med pilotprojektet är att testa EIC inom denna programperiod för att sedan kunna införa EIC som ett permanent inslag i Horisont Europa.

Resterande 3 miljarder inom den tredje pelaren föreslås finansiera European Institute of Innovation and Technology (EIT).

EIC har som syfte att stödja innovation, entreprenörer, små och medelstora företag samt forskare i deras arbete med att skala upp nya, banbrytande innovationer. Detta görs genom att samla finansiering, strategisk rådgivning samt möjligheter att skapa nätverk, inom ett samlat ramverk. Programmet utgår ifrån två huvudsakliga instrument:

  • EIC Pathfinder
  • EIC Accelerator

EIC Pathfinder fokuserar på nyskapande innovationer och föreslås finansiera projekt upp till 5 miljoner euro. EIC Accelerator syftar till att stödja mer utvecklade innovationer. Stödet föreslås bestå av en mix av lån och bidrag. Fokus skall ligga på att finansiera projekt med stor potential, även om det involverar ett högt risktagande. EU-kommissionen föreslår avsätta 30 miljoner euro till initiativet.

I sin helhet syftar EIC till att identifiera, utveckla och sprida nya, banbrytande innovationer i Europa och världen. Detta med målet att innovatörer på ett enkelt och användarvänligt sätt ska kunna vända sig till EIC för att ansöka om bidrag och lån till innovationsutveckling.

För mer information

Läs mer om Horisont Europa och den tredje pelaren här

Läs mer om det Europeiska Innovationsrådet här

Läs mer om EIC Pathfinder och EIC Accelerator här

Läs mer om Central Swedens tidigare nyhet om EIC här

2018-10-16T10:41:08+02:00 2018-10-09|