Svenska företag har möjlighet att ansöka om Brexit-ersättning från EU-kommissionen genom en ny utlysning inom ramen för Brexit Adjustment Reserve (BAR). Utlysningen är öppen fram till 16 december 2022 och riktar sig till aktörer inom EU:s medlemsstater som är särskilt drabbade av Storbritanniens utträde ur EU.

Svenska ESF-rådet annonserar om stöd till aktörer inom medlemsstaterna för att ersätta kostnader som uppkommit som en följd av Storbritanniens utträde ur EU. Brexit Adjustment Reserve (BAR), även kallat Brexitjusteringsreserven, syftar till en tillfällig, och mellan medlemsländerna solidarisk, kompensation till sektorer på EU:s inre marknad som är särskilt drabbade av Brexit. Stödet från reserven avser kostnader som uppstått under hela perioden 2020–2023 och Sveriges del av reserven omfattar ca 1,4 miljarder SEK. ESF-rådet ansvarar för utlysningar, ansökningar, beslut om stöd och utbetalningar.

Upplägget för denna nationella utlysning ser ut på följande vis:

  • Ingen medfinansiering krävs
  • Retroaktiva och framåtsyftande kostnader godkänns
  • Löpande beredning
  • Återkommande utlysningar publiceras över tid fram till slutet av 2023

Stödberättigade kostnader
De stödberättigade kostnaderna för företag inkluderar konsult- och rådgivningstjänster som syftar till att hantera den situation som uppstått genom att Storbritannien lämnat EU, exempelvis förändrade handelsprocedurer och regelverk, och direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som ska säljas i Storbritannien. Det omfattar även kostnader för deltagande i mässor och liknande som syftar till att etablera eller utöka handel på marknader där företaget inte är verksamt som en konsekvens av Brexit. Dessa premisser gäller dock inte för företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Nuvarande utlysningsperiod är öppen till 16 december 2022. Stödperioden pågår till och med 31 december 2023 och det totala stödbeloppet för denna utlysning ligger på 75 000 000 SEK.

Bakgrund
Den 24 december 2020 presenterade EU-kommissionen förslaget på lagstiftning för BAR i samband med att avtalet om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Enligt kommissionen ska medlemsländerna fokusera BAR till de regioner och lokalsamhällen som är mest påverkade av Brexit, men någon öronmärkning av medel på regional nivå existerar inte i kommissionens förslag.

För mer information
Klicka här för att ta del av utlysningen genom Svenska ESF-rådets hemsida
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om Brexit Adjustment Reserv (BAR) här
Läs det europeiska nätverket CPMR:s analys av BAR här

Bild av DANIEL DIAZ från Pixabay

Kontaktperson på Central Sweden
Lukas Nygårdh
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75