I kommissionens förslag om Horisont Europa i nästa programperiod 2021 – 2027 återfinns det nya instrumentet Europeiska innovationsekosystem (EIE). Enligt kommissionens förslag ska initiativet koppla samman regionala och nationella innovationsaktörer och stödja förverkligandet av gränsöverskridande innovation. EIE kan fungera som ett komplement till annan finansiering med samma ändamål, exempelvis komponent fem inom Interreg. I nuvarande programperiod saknas ett finansieringsinstrument som erbjuder möjligheten att implementera transregionala innovationsprojekt på en pan-Europeisk nivå, vilket delvis försvårar arbetet som görs inom de tematiska S3-plattformarna och Vanguardinitiativet. Förslaget om europeiska innovationsekosystem (EIE), och även komponent fem, är potentiellt goda lösningar för att kunna överbrygga detta finansieringsgap. Det skapar även starkare synergier mellan sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsprogrammet. EIE föreslås en budget på 500 miljoner euro i nästa programperiod. 

Den 7 juni 2018 offentliggjorde EU-kommissionen förslaget om utformningen av ramprogrammet för forskning och innovation i nästa programperiod 2021 – 2027, Horisont Europa. Programmet föreslås utgå från tre huvudsakliga pelare:

  • Vetenskaplig spetskompetens
  • Globala utmaningar och europeiska industriell konkurrenskraft
  • Innovativa Europa

Innovativa Europa är den tredje pelaren och syftar till att främja banbrytande innovation och kommersialisering av innovationer. Den tredje pelaren bygger på tre delar:

  • Europeiska innovationsrådet (EIC)
  • Europeiska innovationsekosystem (EIE)
  • Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Europeiska innovationsekosystem (EIE) är ett nytt initiativ i ramprogrammet för forskning och innovation. Enligt kommissionens förslag ska initiativet koppla samman regionala och nationella innovationsaktörer och stödja förverkligandet av gränsöverskridande innovation. EIE föreslås en budget på 500 miljoner euro i nästa programperiod.

I förslaget om Horisont Europa är det ganska vaga beskrivningar av vilka typer av projekt och verksamhet EIE förslås finansiera. Men utifrån de skrivningar som finns kan man konstatera att det finns stora likheter mellan EIE och kommissionens förslag om komponent fem i Interreg (interregionala innovationsinvesteringar). Båda dessa program kan komma att stödja regionala och nationella innovationsaktörers samverkan på europeisk nivå (till exempel kluster och science parks med flera).

Central Sweden anser att det är av stor vikt att i detta sammanhang tydliggöra de olika syften strukturfonderna och ramprogrammet för forskning och innovation har och varför vi därför ser att både komponent fem inom Interreg och stödet till EIE inom Horisont Europa behövs och kan komplettera varandra.

Strukturfonderna (inom vilka Interreg ingår) stödjer uppbyggnaden av forsknings- och innovationsekosystemen i medlemsstaterna i form av infrastruktur, humankapital, förnyelse inom det offentliga och privata, samt nätverk för regional och interregional samverkan, så som klusterstrukturer. Ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont Europa) stödjer europeiska samverkansprojekt med hög grad av excellens. Komponent fem inom Interreg skulle därmed kunna användas till att koppla samman de befintliga regionala och nationella innovationssystem i Europa för att skala upp den regionala verksamheten på en europeisk nivå och tillsammans med andra europeiska innovationssystem arbeta fram europeiska samverkansprojekt med hög grad av excellens. Stödet till europeiska innovationsekosystem inom pelare tre i Horisont Europa skulle då kunna vara ett komplement till finansieringen inom komponent fem för att koppla samman aktörer inom de regionala och nationella innovationssystemen i de euroepiska samverkansprojekten som har identifierats i projekt finansierade av komponent fem.

Aktörer från Central Swedens medlemsregioner deltar i flera partnerskap inom de tematiska S3-plattformarna och Vanguardinitiativets pilotprojekt. I nuvarande programperiod saknas ett finansieringsinstrument som erbjuder möjligheten att implementera transregionala innovationsprojekt och som stödjer skapandet av europeiska värdekedjor, vilket delvis försvårar arbetet som görs inom de tematiska plattformarna och Vanguardinitiativet. Förslaget om europeiska innovationsekosystem (EIE), och även komponent fem, är potentiellt goda lösningar för att kunna överbrygga detta finansieringsgap. Det skapar även starkare synergier mellan sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsprogrammet.

För mer information
Läs mer om Horisont Europa och de tre pelarna här
Läs mer om EIC här
Läs mer om Interreg och komponent fem här