Formellt antagande av förordningarna för de sammanhållningspolitiska medlen, förändringar i de nödvändiga villkoren gällande smart specialisering, finansiering till lokal och regional nivå genom faciliteten för återhämtning och resiliens samt konkretisering av ambitioner om synergier mellan ERUF och andra EU-program är några av nyheterna som presenteras inom sammanhållningspolitiken.  

Det har hänt mycket sedan maj 2018 när EU-kommissionen presenterade sitt förslag om nuvarande programperiods sammanhållningspolitik. Förhandlingar har strandat och återupptagits, EU:s långtidsbudget har antagits och covid-19-krisen har gett oss en historisk återhämtningsfond. Men vad är det aktuellt att ha ögonen på i denna slutfas av framtagandet av framtidens sammanhållningspolitik? I denna artikel ger vi på Central Sweden några en sammanfattande statusuppdatering om läget för sammanhållningspolitiken och andra nyheter som kan påverka utformningen.

Beslut om förordningarna om gemensamma bestämmelser för strukturfonderna
I förra veckan, den 27e maj kom efter långa förhandlingar ett beslut i Konkurrenskraftsrådet som antog rådets ståndpunkter om förordningarna om gemensamma bestämmelser för strukturfonderna. Europaparlamentet förväntas på motsvarande sätt rösta för antagande av rättsakterna med denna lydelse under plenarsammanträdet den 23–24 juni. Därefter kommer förordningarna att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och den förordning som styr lagstiftningen för sammanhållningspolitiken är därmed slutgiltigt antagen.

Förändringar i de nödvändiga villkoren skapar frågetecken om kraven på smart specialisering
När ovanstående beslut om förordningen för strukturfonderna förhandlats har kompromisser mellan medlemsländerna givit en del förändringar. En förändring är att de nödvändiga villkoren för smart specialisering gått från att gälla alla specifika mål under politiskt mål 1. Ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa till att endast gälla de specifika målen 1.1 och 1.4. Målen 1.2 och 1.3 som innefattar bredbands- och digitaliseringsmål samt insatser mot små och medelstora företag har därmed frikopplats från kravet på smart specialisering inom ramen för detta nödvändiga villkor. Vad detta innebär för Tillväxtverkets hantering av rapporteringskrav gällande de frikopplade målen är inte bestämt och hur de regionalt ansvariga för programmeringsprocesserna tolkar eller tar beslut om att hantera denna förändring återstår att se.

Sverige har lämnat in förslag om återhämtningsplan för hanteringen av återhämtningsfonden
Den 28 maj valde Sverige att lämna in ett förslag på återhämtningsplan för hanteringen av återhämtningsfonden (även kallat Coronafonden). Planen slår fast den strategi som Sverige vill ska styra fördelningen av de ca 34 miljarder SEK som Sverige ansöker om från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). I planen är det tydligt att regional och lokal nivå kommer få ta del av en rad initiativ och investeringar som syftar till att återhämta specifika sektorer som drabbats hårt av pandemin. Insatserna som föreslås i planen går till en rad områden som även ska stärkas via strukturfonderna och en synkronisering mellan planerade åtgärder kommer behöva genomföras för att undvika parallella processer och dubbelfinansiering.

EU-kommissionens ambitioner om synergier mellan ERUF och andra EU-program
Inför nuvarande programperiod har EU-kommissionen varit tydliga med att synergierna mellan ERUF och andra EU-program ska öka. I dagsläget har flera förslag på synergier konkretiserats och tanken är att en rad finansieringslösningar ska bli enklare att genomföra. Tydligast ambition har EU-kommissionen gällande synergier mellan EU:s forskningsprogram, Horisont Europa, och ERUF där de båda programmen ska kunna synkas med utgångspunkt i smart specialisering. Exempelvis frivilliga överföringar av medel ska kunna genomföras och Europeiska partnerskap inom Horisont Europa ska kunna medfinansieras av ERUF. Även synergier mellan Digitala Europa och ERUF ska kunna utformas.

Ovanstående uppdateringar är ett sammanfattande urval av aktualiteter med koppling till sammanhållningspolitiken. Vill du veta mer eller diskutera dessa är du välkommen att kontakta oss på Central Sweden.

För mer information
Rådets pressmeddelande om antagandet av ståndpunkter om förordningarna om gemensamma bestämmelser för strukturfonderna.
Läs Sveriges förslag till återhämtningsplan 
Läs mer om Sveriges återhämtningsplan i Central Swedens artikel
Presentation om planerade synergier mellan strukturfonderna och Horisont Europa

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75