Vi måste ha ett tydligare EU-tänk i Sverige och när vi ser att vissa åtgärder kostar pengar ska vi inte se det som kostnader. Vi bör se det som investeringar i framtidens gröna arbetstillfällen. Detta var två tydliga budskap när EU-kommissionen och Connecting Europe Express besökte Sverige. 

Den 1-2 oktober anlände Connecting Europe Express till Stockholm, ett särskilt EU-tåg som besöker EU:s medlemsländers huvudstäder under det pågående European Year of Rail. Med tåget reste bland annat Pat Cox, koordinator för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet tillsammans med representanter från EU-kommissionen och generaldirektoratet för transport, DG Move, Europaparlamentariker, riksdagsledamöter och branschaktörer. Ett av syftena med Connecting Europe Express är öka medvetenheten om de utmaningar som behöver hanteras inom arbetet med järnvägsfrågor inom EU – så att det blir det naturliga valet för personresor och godstransporter.

Ingen ren industri utan grön infrastruktur

Under fredag eftermiddag steg representanter från Botniska korridoren på tåget i Linköping under ledningar av Birgitta Sacrédeus (KD), Region Dalarna och Jan Lahenkorva (S), Region Gävleborg från Botniska korridorens styrgrupp. På tåget hölls en presentation och ett samtal om den snabba utveckling som drivs av den starka nyindustrialiseringen som vi nu ser i Sverige. En grön industri blir inte helt grön om den inte kan välja miljövänliga transporter.

Det blev ett mycket bra samtal på tåget där bland annat Pat Cox bekräftade bilden av att det finns ett ömsesidigt beroende mellan EU och Sverige som medlemsland. Bland annat sett till de behovet av transporter av stål från Sverige till andra delar av Europa.

I samtalet deltog bland annat Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP) som poängterade att den svenska stålindustrin inte endast omvandlar arbetet med stål inom Sverige utan även kan förändra hela Europas arbete inom såväl stål- som batteriområdet. ”Jag tror att vi fortfarande underskattar detta som nästa kan benämnas som ett mirakel när det kommer till effekter inom såväl ekonomi som den gröna omställningen. Vi ska se detta som ett europeiskt projekt.”

Ta del av Botniska korridorens presenation ”What is the future of green industry without green infrastructure?” här.

Connecting Europe Express och Botniska korridorens arbete uppmärksammades i under dagarna också i både traditionella och sociala medier. Till exempel intervjuades Pat Cox av SVT Västernorrland, vilket finns att se här.

Vikten av en sammanhållen planering – vi måste se helheten

Lördagen inleddes med ett frukostmöte i form av ett fördjupande uppföljning av lördagens samtal där Europaparlamentarikern Johan Danielsson (S) deltog tillsammans med Pat Cox samt Morten Jensen från CINEA – The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – som har en viktig roll i arbetet med genomförandet av Den europeiska gröna given, som bland annat fastställer att EU ska vara klimatneutralt till 2050. Bland annat genom finansieringsverktyget CEF – Connecting Europe Facility – från vilket EU i år har satsat 250 miljoner kronor i Sverige. Av årets beslutade fem projekt inom Sverige återfinns fyra inom Botniska korridorens geografi.

Samtalet kom utöver finansieringsfrågor även att handla om den pågående revideringen av förordningen för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T där Botniska korridoren arbetar för att utöka antalet utpekade urbana noder, terminaler och hamnar inom transportsystemet. En gemensam slutsats från mötet är att det är viktigt att arbete med hela Botniska korridoren som ett sammanhållet stråk i planeringen på såväl europeisk som regional och – inte minst ­– nationell nivå.

Ta del av Botniska korridorens positionspapper avseende revideringen av  TEN-T här: på svenska (pdf) och på engelska (pdf). 

Samtal om ”missing links” – Botniska korridoren behöver prioriteras

Under lördag förmiddag medverkande även Birgitta Sacredéus (KD) vid ett seminarium och samtal om ”missing links”, felande länkar i järnvägssystemet, och betonade bland behovet av att färdigställa hela stomnätskorridoren – delen Botniska korridoren – genom satsningar på Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Birgitta påminde åhörare om att vi behöver ha ett tydligare EU-tänk i Sverige. Och att se till de mervärde både EU ger till Sverige och Sverige till EU. ”Ska vi lyckas med att få ut våra produkter till Europa och till glädje för många i Europa och leva upp till de klimatmål som Sverige och Europa satt om att bli fossilfria, måste vi än mer tänka tillsammans genom samarbete.”

Vid seminariet medverkade även Kristian Schmidt som är direktör för landtransporter inom EU-kommissionen som bland annat gjorde ett avslutande medskick ”När ni ser att vissa åtgärder kostar pengar. Se det inte som kostnader. Se det som investeringar i framtidens gröna arbetstillfällen”

Mer information
Mer om Connecting Europe Express finns här
Mer om Botniska korridorens arbete finns här
Mer om det europeiska året för järnväg finns här
Mer om Central Swedens arbete med EU:s transportpolitik finns här

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92