”Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och skapar konkret nytta för medborgarna. Om regeringen förhandlar bort mångmiljardbeloppen som EU fördelar i svenska regioner kommer det att få allvarliga konsekvenser”, skriver SKL i en debattartikel efter regeringens avisering om kraftiga nedskärningar i sammanhållningspolitiken i EU:s nästa långtidsbudget.

I en debattartikel publicerad på alltinget.se uppmanar SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den svenska regeringen att värna sammahållningspolitiken inför förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget. Det står klart efter att regeringen tidigare meddelat sin vilja att göra nedskärningar i budgeten i och med Storbritanniens Unionsutträde.

Framför allt har regeringen aviserat kraftigt nedskärningar i sammanhållningspolitiken, främst i rikare länder, Sverige inkluderat.

Enligt SKL har sammanhållningspolitiken dock haft en avgörande betydelse även för svensk tillväxt samt varit till konkreta nytta för medborgarna. ”Tillväxtverket, från programperioden 2007–2013, visar att programmen inom en av fonderna, regionalfonden, lämnat tydliga avtryck som en del av den regionala tillväxtpolitiken. De har bidragit till 33 450 nya jobb och 18 200 nya företag”, skriver skriver Lena Micko och Carola Gunnarsson i SKL:s debattartikel.

SKL uppmanar därför regeringen att värna sammanhållningspolitiken och låta den förbli stark, såväl i Sverige som i resten av Europa, och lämnar bland annat följande medskick inför de stundande budgetförhandlingarna i EU:

– Arbeta för att sammanhållningspolitiken fortsatt ska omfatta alla regioner i EU
– För fram de svenska regionernas synpunkter i budgetförhandlingarna och driv en tydlig position om vad sammanhållningspolitiken bör innehålla
– Agera för att socialfonden fortsatt ska vara en del av sammanhållningspolitiken
– Göra det möjligt för regionerna att fortsatt kunna använda fondpengar till arbetet med smart specialisering
– Effektivisera genomförandet och administrationen av sammanhållningspolitiken

Vidare anges att det regionala inflytandet över medlen och de regionala prioriteringarna är centrala utgångspunkter och därtill en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete, samt att regeringen kommer behöva kompensera regionerna med nationella medel ifall de svenska regionerna undantas från finansieringsmöjligheter genom sammanhållningspolitiken efter 2020.

Mer om sammanhållningspolitiken
Sammanhållningspolitikens mål är att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU och syftar ytterst till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom och mellan EU:s medlemsstater. De främsta policyinstrumenten som används för att motverka och minska de regionala ojämlikheterna är struktur- och investeringsfonderna, också kallade ESI-fonderna.

För Central Swedens ägarregioner härstammar närmare 50 % av de nuvarande regionala utvecklingsmedlen från ESI-fonderna. Om nedskärningar i ESI-fonderna genomförs utan att dessa kompenseras med nationella medel kan detta få allvarliga konsekvenser för ägarregionernas regionala innovationssystem och de fortsatta kapacitetsbyggande insatserna genom smart specialisering.

Vad händer nu?
I maj 2018 planeras EU-kommissionen lämna förslag på en ny flerårig budgetram för den Europeiska Unionen. Rådet och europarlamentet ska sedan behandla förslaget innan det antas.

Den svenska regeringens position är att man inte vill öka sin medlemsavgift för att täcka det underskott som Brexit medför. Regeringen vill istället se omprioriteringar i budgeten till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning och klimatomställning. Detta ska ske genom väsentliga minskningar av utgiftsramarna för jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Central Sweden kommer fortsätta att följa utvecklingen.

För mer information
Läs debattartikeln från SKL i sin helhet här
Läs SKL:s synpunkter på den framtida sammanhållningspolitiken här