Sjunde sammanhållningsrapporten publicerad

Den sjunde sammanhållningsrapporten offentliggjordes under den Europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel den 9 oktober. Rapporten visar att EU:s ekonomi nu har vänt upp igen, efter den ekonomiska krisen 2008, men att många regioner fortfarande har en BNP per capita och en sysselsättningsgrad som ligger under de nivåer som rådde före krisen. Investeringar i innovation, kompetens och infrastruktur är otillräckliga, och större insatser krävs för att nå de ambitiösa EU-målen inom energi. Vidare konstateras att effekterna av globalisering, migration, fattigdom och bristande innovation, klimatförändringar, energiövergång och föroreningar inte är begränsade till mindre utvecklade regioner, vilket antyder att sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis bör omfatta alla Europas regioner.

Den 9 oktober, under den Europeiska veckan för regioner och städer, offentliggjorde EU-kommissionen den sjunde sammanhållningsrapporten. Sammanhållningsrapporten presenterar hur sammanhållningen har utvecklats i EU:s regioner sedan 2014 och utvärderar dess påverkan på nationell politik, sammanhållningspolitik och annan EU-politik.

Rapporten visar att EU:s ekonomi har vänt uppåt igen, efter den ekonomiska krisen 2008. De första tecknen på att skillnaderna i BNP per capita börjar märkas inte enbart mellan medlemsstaterna, utan också på regional nivå i hela EU. Från 2008 och framåt ökade de regionala skillnaderna i fråga om sysselsättning och arbetslöshet. År 2014 började skillnaderna i sysselsättning minska, vilket även skillnaderna i BNP per capita började göra under 2015. Rapporten visar dock att trots detta har många regioner fortfarande en BNP per capita och en sysselsättningsgrad som ligger under de nivåer som rådde före krisen.

Vidare visar rapporten att investeringarna i innovation, kompetens och infrastruktur är otillräckliga. De offentliga investeringarna i EU ligger fortfarande på nivåer som är lägre än före krisen. Rapporten visar även att betydande framsteg har gjorts i arbetet med att begränsa energianvändningen och utsläppen av växthusgaser; men för att nå de ambitiösa EU-målen att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % och uppnå en förnybar energidel på 27 % senast 2030 krävs större insatser.

I rapporten konstateras det att sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringspolitik som ger ett mervärde på europeisk nivå genom att bland annat bidra till att minska skillnader när det gäller inkomst per capita och levnadsförhållanden som social inkludering och sysselsättningsmöjligheter. Sammanhållningspolitiken bidrar till europeiska kollektiva nyttigheter såsom innovation och digital infrastruktur, kompetens, åtgärder mot klimatförändringar, katastrofriskreducering, övergång i fråga om energi och miljö, investeringar i hälso- och sjukvård, sociala investeringar samt smarta transporter.

Vad gäller sammanhållningspolitikens och EU:s framtid konstateras det att två viktiga överenskommelser som sammanhållningspolitiken måste ta hänsyn till i prioriteringarna i budgeten och utformningen av nästa programperiod är COP21-avtalet om klimatförändringar och FN:s mål för hållbar utveckling för 2030. Vidare kopplar man an till diskussionerna kring vitboken om EU:s framtid och framförallt diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser. Kommissionen konstaterar att effekterna av globalisering, migration, fattigdom och bristande innovation, klimatförändringar, energiövergång och föroreningar inte är begränsade till mindre utvecklade regioner, som en kommentar till frågan som ställs i diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser kring huruvida sammanhållningspolitiken bör investera utanför mindre utvecklade och gränsöverskridande regioner.

Kommissionen meddelar vidare att nästa steg i diskussionen kring framtidens sammanhållningspolitik är det offentliga samrådet som väntas öppna under hösten. I maj 2018 planerar kommissionen att presentera förslaget om den fleråriga budgetramen, följt av förslagen för sammanhållningspolitiken efter 2020.

Mer information

Läs en sammanfattning av rapporten på svenska här.
Läs rapporten i sin helhet på engelska här.

2017-10-16T18:11:32+02:00 2017-10-16|