Snart är självkörande fordon en självklar del av EU:s fordonsmarknad. Fordonen har stor potential att öka trafiksäkerheten i Europa, men det krävs harmonisering av lagar inom EU. Autonoma fordon testas för nuvarande till stor del i Estland där nationella lagar tillåter fordonen på allmän väg. En stor potentiell risk för självkörande fordon är datasäkerheten, något som måste säkerställas för att bilarna inte ska utgöra ett hot mot den personliga integriteten.

Fordon helt utan förare är nära förestående. De nya fordonen och teknologin diskuterades under ett seminarium anordnat av Tallinn University of Technology där bland annat generaldirektören för EU-kommissionens generaldirektorat för mobilitet och transport (DG MOVE), Henrik Hololei, medverkade. Då självkörande fordon kommer att dela marknaden med konventionella fordon är harmonisering av trafiklagar- och regler viktigt inom EU. Självkörande fordon har möjligheten att drastiskt minska antalet dödsolyckor på vägarna i Europa enligt Hololei. Hololei nämnde också att självkörande fordon är ett stort steg mot en nollvision i trafiken, det vill säga inga trafikrelaterade dödsolyckor. Ett av de största hindren är kommunikationen mellan de självkörande fordonen och människor i konventionella fordon.

Självkörande fordon testas för nuvarande till stor del i Estland. Nationella lagar i landet tillåter självkörande fordon på allmän väg om det finns en förare redo att ta över kontrollen om det skulle uppstå trafikfara. Under seminariet nämndes också, av Alina Koskela rådgivare på det finska transport- och kommunikationsverket, den offentliga sektorns syn på självkörande fordon. Offentlig sektor har gått från att vara kontrollerade och reglerande till att nu inspirera och möjliggöra utveckling på området.

Den självkörande bilen ISEAUTO för beskådning på seminariet

På seminariet var säkerheten kring fordonen en viktig punkt och en viktig aspekt gällande självkörande fordon är datasäkerheten. Fordonet kommer behöva samla in stora mängder information för att kunna fungera utan fara för annan trafik. Den information som fordonet lagrar måste skyddas för att bevara den personliga integriteten. EU:s dataskyddslagar täcker detta i nuläget och även om lagarna appliceras på den här sektorn finns det frågetecken på om det är tillräckligt. Fordonen måste också ha ett starkt skydd mot eventuella intrång från externa hot för att inte riskera att någon annan kan ta över kontrollen av fordonet. Ytterligare risker är för dålig kommunikation och öppenhet kring leverantörer, för liten öppenhet innebär risker för säkerheten i form av eventuella problem med kommunikation mellan olika datasystem.

Mer information

Nyhet från EU-parlamentet om självkörande bilar