Den 22 november anordnade Central Sweden, i samarbete med Region Örebro län och Nordsjökommissionen i CPMR ett seminarium om framtiden för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. Deltog på seminariet gjorde bland andra Herald Ruijters, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för transport (DG MOVE), Jonas Karlsson, VD för Oslo-Sthlm 2.55 samt Kurt Bodewig, europeisk koordinator för ”Motorways of the Seas” (MoS). Seminariet avslutades med en paneldiskussion där det fanns möjlighet för publiken att ställa frågor.

Den 22 november anordnade Central Sweden, i samverkan med Region Örebro län och Nordsjökommissionen i den europeiska tankesmedjan och regionala nätverket CPMR, ett seminarium om EU:s framtida transportpolitik. Seminariet låg väl i tiden, då EU-kommissionen just nu arbetar med en översyn av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T, och väntas lägga fram ett förslag till ny TEN-T-förordning under våren 2021. Seminariet syftade till att lyfta fram de regionala ansträngningarna från hela Nordsjöområdet för att säkerställa en snabb implementering av TEN-T-stomnätet fram till 2030 och att ge input till den nu pågående översynen av TEN-T.

Seminariets huvudanförande hölls av Herald Ruijters, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för transport, DG MOVE. Han lyfte bland annat fram tidsramarna för översynen av TEN-T och framtiden för EU:s transportpolitik samt poängterade att översynen av TEN-T även inkluderar den nya fonden för Rättvis övergång, som ska garantera att ingen region lämnas efter i arbetet med att göra EU:s transportnätverk mer hållbart och digitaliserat. Vidare lyfte Ruijters att det är viktigt att i fortsättningen inte bara fokuserar på stomnätverket, utan även på det övergripande nätverket.

Jonas Karlsson, VD för Oslo-Sthlm 2.55, presenterade bolagets affärsmodell och de möjligheter, och hinder, som finns för att på mer alternativa och innovativa sätt finansiera infrastruktur på sträckan mellan de två skandinaviska huvudstäderna Oslo och Stockholm, och hur detta kan fungera som ett komplement till tillgängliga offentliga finansieringskällor på nationell och europeisk nivå. En av de saker som lyftes i anförandet är att de allra flesta skulle vilja använda sig av tåg som huvudsakligt färdmedlen mellan städerna, men avstår på grund av tid och kostnader. Att investera i sträckan Oslo-Stockholm är viktigt för båda länderna och målet från de svenska myndigheterna är att resan ska kunna genomföras på tre timmar. Karlsson lyfte även i sitt anförande att det just nu pågår utredningar från både norska och svenska myndigheter och att det finns ett mycket stort marknadsintresseintresse i att investera i utbyggnaden av infrastrukturen mellan städerna. Ett hinder är dock ländernas olika regelverk och där anser Karlsson att EU bör agera som en medlare för att lösa de gränsöverskridande problemen med planeringen av denna infrastruktur, som inte de svenska eller norska myndigheterna kan lösa själva.

Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55, presenterar alternativa finansieringslösningar.

Herald Ruijters, direktör DG MOVE, visar ScanMed-korridorens dragning från och med 2021.

Kurt Bodewig, europeisk koordinator för sjömotorvägarna (Motorways of the Seas, Mos), lyfte i sitt anförande fram vikten av möjligheten att integrera sjömotorvägarna bättre i framtida TEN-T och detta är ett fokus i den nu pågående översynen av policyn.

För att nå ett funktionellt och framgångsrikt europeiskt transportområde måste alla politiska nivåer samarbeta och detta seminarium gav en möjlighet till dialog mellan EU, nationell och regional nivå. Seminariet avslutades med en paneldiskussion där det fanns möjlighet för publiken att ställa frågor och komma med inspel. Lucas Bosser, transportdirektör på CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) var moderator under seminariet.

För mer information.

Klicka här för att läsa mer om TEN-T.

Klicka här för att läsa Nordsjökommissionens artikel om dagen (här finns även Powerpoints som användes tillgängliga)

Paneldebatt med Odd Godal, Norges delegation till EU, Jonas Karlsson, Kurt Bodewig och Pim Bonne, TEN-T-koordinator på flamländska EU-representationen.