En utvärdering  har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter om godskorridorerna och huruvida kvalitén har förbättrats för godstransport på järnväg.

EU-kommissionen har öppnat en utvärdering om ändamålsenlighet av godskorridorerna för järnväg (Rail Freight Corridors, RFC). EU-kommissionen vill utreda huruvida kvalitén på korridorerna har förbättrats för gods att transporteras snabbare, miljövänligare, säkrare och mer effektivt. Utvärderingen gäller särskilt förordningen om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik och dess implementering 2010–2019. Ett liknande samråd gjordes under våren i år, då handlade det om färdplanen om godskorridorerna, nu handlar det om själva förordningen och hur väl godskorridorerna fungerat.

Mer information om samrådet.

Målet med godskorridorerna var att de skulle bilda ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstransport, förenligt med det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och det europeiska järnvägstrafikstyrningssystemet (ERTMS). Efter en översyn av TEN-T-policyn 2013 identifierades nio stomnätskorridorer för att effektivisera och underlätta den samordnade utvecklingen av stomnätet inom TEN-T. När lämpligt är godskorridorerna geografiskt anpassade till stomnätskorridorerna för att minska den administrativa bördan och effektivisera utvecklingen och användningen av järnvägsinfrastrukturen. Ett viktigt verktyg för godskorridorerna är bland annat One-Stop-Shop, en enda kontaktpunkt för användare av godskorridoren för att begära infrastrukturskapacitet (tidsluckor för att köra tåg på järnvägsinfrastrukturen) för godståg som passerar minst en gräns.