EU-kommissionen har öppnat ett samråd om det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T), för att få in synpunkter från olika aktörer kring den nuvarande politiken för TEN-T. Svaren som lämnas in kommer att användas som underlag i den revideringsprocess av TEN-T som EU-kommissionen genomför och som ska vara klar senast 2023. Samrådet gynnar därmed europeiska medborgare, organisationer samt offentlig och privat sektor genom att utifrån samrådet förbättra tillgängligheten till transport och möjliggöra ett mer sammanlänkat Europa. Sista datum för att svara på samrådet är den 17 juli 2019.

EU-kommissionen har öppnat ett samråd för att få in synpunkter kring resultat, relevans, brister, vad EU bidrar med utöver nationell lagstiftning, kopplingen till andra EU-politikområden och andra möjliga perspektiv på den nuvarande politiken för TEN-T. Alla aktörer, medborgare och organisationer är välkomna att svara på detta samråd. Samrådet är av stort intresse för Central Swedens medlemsregioner då alla ingår i EU:s transeuropeiska transportnät.

Globala transportflöden förändras i volym och riktning och det allmänna transportsystemet genomgår en omvandling genom digitalisering, såväl som ren, kopplad och självständig rörlighet. Det behövs starkare samarbete mellan medlemsstaterna och en rad andra aktörer – både inom privat sektor och offentlig sektor – för att denna övergång ska kunna ske.

TEN-T-politiken är viktig för att främja fri rörlighet av varor, tjänster och medborgare i hela EU. TEN-T och dess politik syftar till att främja den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen mellan alla medlemsstater och dess regioner. Med hänsyn till de nya och omfattande ekonomiska, politiska, teknologiska och samhälleliga utmaningar som beskrivs ovan är EU-kommissionen på väg att inleda en utvärderingsprocess för att granska frågor som rör gemensamma standarder och infrastrukturkrav, alternativa bränslen, multi-modalitet, implementeringsverktyg och andra aspekter av det omfattande nätverket.

I EU-förordningen nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utvecklingen av transeuropeiska transportnätet (TEN-T) beslutas att EU-kommissionen senast den 31 december 2023 ska genomföra en granskning av genomförandet av nätverkets politik och utvärdera hur väl det överensstämmer med TEN-T:s bestämmelser. Dessutom är granskningens syfte att utvärdera framsteg i genomförandet av förändringar i passagerar- och godstransportflöden, utvecklingen av nationella transportinfrastrukturinvesteringar och behovet av förändringar i TEN-T-politiken.

Våra medlemsregioner kan svara på detta samråd genom att fylla i webbformuläret. Om webbformuläret inte fungerar, kontakta MOVE-TEN-T-REVISION@ec.europa.eu för att få hjälp.

Formuläret är tillgängligt i alla officiella EU-språk och svaren kan lämnas in på vilket officiellt EU-språk som helst. För att öka transparensen ombes organisationer och företag som deltar i offentliga samråd att registrera sig i EU:s transparensregister.

Sista datum för att komma in med svar på samrådet är den 17 juli 2019.

För mer information

Läs mer om samrådet här
Läs mer om hur EU skyddar dina personuppgifter vid genomförande av offentliga samråd.