Ett flertal samråd kopplade till diskussionen om EU:s nästa fleråriga budgetram har nu öppnats av EU-kommissionen. Genom att ta in synpunkter på hur unionens politik, program och fonder fungerar hoppas kommission kunna anpassa EU:s utgiftsområden i den fleråriga budgetramen för en så stor effekt som möjligt. Sammanhållningspolitiken återfinns som ett av de politikområden vars effektivitet och mervärde nu ska analyseras. Andra områden inkluderar strategisk infrastruktur samt investeringar, forskning och innovation, små och medelstora företag och den inre marknaden.

EU-kommissionen öppnade idag ett flertal nya samråd kopplade till diskussionen om unionens nästa fleråriga budgetram. Bland de politikområden som nu ska analyseras återfinns sammanhållningspolitiken. I en tid då sammanhållningspolitiken är starkt ifrågasatt ger detta samråd ett tillfälle för aktörer inom unionen att påvisa det europeiska mervärde som dessa medel bidrar med. Vidare är det av stor vikt att regioner även svarar på samrådet kopplat till forskning och innovation för att beskriva struktur- och investeringsfondernas betydelse för regionernas förutsättningar att bygga kapacitet inom forskning och innovation. Central Sweden kommer att finnas som ett stöd för medlemmarna i arbetet med att svara på dessa samråd, som kan kompletteras med ett positionspapper för att ytterligare konkretisera och lyfta fram synpunkter och förslag. Sista dagen att inkomma med svar på samråden är den 8:e mars.

Samrådens funktion är att få in synpunkter om ett visst politikområde från de parter runt om i unionen som berörs av den förda politiken. Med hjälp av synpunkterna kan kommissionen sedermera analysera vad som fungerar bra och inom vilka områden förbättringar och effektiviseringar bör ske. Målet är att undersöka vad de olika aktörerna anser behöver göras för att maximera effekten av EU:s nästa fleråriga budgetram.

De annonserade samråden täcker stora delar av det spektra av politikområden som unionen kommer finansiera med kommande fleråriga budgetramverk. Andra samråd som kan vara av intresse för Central Swedens medlemmar listas nedan. Svar till dessa samråd ska ha inkommit innan 8:e mars.