EU-kommissionen arbetar med att ta fram en uppdaterad drönarstrategi och som en del av arbetet vill kommissionen ha in synpunkter på det nuvarande regelverket samt hur EU kan utveckla sin drönarpolitik. Samrådet är öppet fram till den 31 december 2021.

EU-kommissionen ser stora möjligheter med drönare, exempelvis genom digitalisering och automatisering bidra till ett nytt utbud av hållbara tjänster och transporter, med beaktning av möjliga samverkanseffekter mellan civil och militär teknik. EU-kommissionen önskar nu få in synpunkter på det nuvarande EU-regelverket kopplat till drönare samt förslag som kan bidra till att identifiera åtgärder till stöd för en bredare användning av drönare och de hinder som behöver hanteras.

Resultaten från samrådet kommer att ge underlag till en kommande drönarstrategi 2.0 för ett smart och hållbart ekosystem för obemannade luftfartyg i Europa. Den uppdaterade strategin planeras att presenteras under det fjärde kvartalet 2022. Syftet med samrådet är att inhämta information och synpunkter från de mest berörda intressenterna och från den breda allmänheten om hur en ny EU-politik för drönare kan

  • bidra, genom stöd på EU-nivå för digitalisering och automatisering, till ett nytt utbud av hållbara luftfartstjänster och -transporter, särskilt i tätorter,
  • ge perspektiv på det inledande genomförandet av EU:s regelverk,
  • bidra till att övervinna hinder för införandet av drönarteknik och garantera en så stor acceptans som möjligt i samhället genom att lyfta fram frågor som gäller miljöskydd, särskilt när det gäller bullerföroreningar, samt säkerhet och personlig integritet,
  • identifiera synergieffekter mellan civil-, försvars- och rymdsektorerna.

I takt med att drönartekniken utvecklas förväntar sig kommissionen att marknaderna för drönare och drönartjänster kommer växa snabbt under de kommande åren.  Drönartjänster och drönaranvändning förväntas bland annat leda till att antalet drönare blir större än det antal bemannade luftfartyg som används för närvarande. Samrådet, som består av en enkät samt möjlighet till att skicka in positionspapper, gäller civil användning av drönare. Med termen ”drönare” som används i frågeformuläret avses ”obemannade luftfartyg” och den utrustning som används för att fjärrstyra dem. Arbetet med drönare tar sin utgångspunkt i den mobilitetsstrategi som kommissionen presenterade i december 2020, vilket i sin tur är en del av arbetet med den europeiska gröna given – ett klimatneturralt EU till 2050.

Mer information:

Mer information om samrådet

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92