EU-kommissionen vill ha in synpunkter på hur en utformning av ett gemensamt EU-system för övervakning av skog ska utföras. Samrådet riktar sig främst till offentliga aktörer som jobbar med skogs-, miljö-, klimat- och planeringsfrågor men även till den skogsbaserade näringssektorn. Samrådet stänger den 17 november.

EU kommissionen arbetar just nu med att ta fram en ny EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner, ett arbete som har sin grund i EU:s skogsstrategi för 2030. Målet med det nya regelverket är att se till att det finns detaljerad och harmoniserad information om hur EU:s skogar mår och sköts samt ge information om de ekosystemtjänster och produkter som skogen ger oss. Den samlade information ska även ge grund för hur medlemsstaterna tar fram strategiska planer för skogen och skogssektorn.

Samrådet riktar sig speciellt till nationella och regionala myndigheter som ansvara för . Tillhandahållare av tjänster och tekniker för fältövervakning och fjärranalys, relevanta experter, akademiker med tillhörande institutioner.  Samrådet är öppet fram tills den 17 november 2022.

Bakgrund till initiativet

Förvaltning av skogen anses vara en viktig del av EU:s arbete i hantering av klimatförändringar och klimatanpassning, EU: strategi för biologiska mångfald 2030 samt utveckling av bioekonomi. Sedan upphörandet av förordningen om övervakning av skog 2007 har det inte funnits några samordnade krav på hur skogens tillstånd ska rapporteras på EU-nivå. Till följd har det inte funnits någon jämförbara data eller information om skogarnas status i EU. Initiativet utgör även en del av prioritering som satts inom den europeiska gröna given, där krav på att öka kvalitén och omfattning av EU:s skogar återfinns.

 Bakgrundsinformation om samråd

I samråd kan allmänheten och berörda parter lämna synpunkter på förslag till nya lagstiftningsförslag och sektorsvisa strategi när det gäller tillämpningsområde, prioriteringar och EU-mervärde, eller på utvärderingar av befintliga lagar och initiativ. Resultaten från samråden bidrar till EU-kommissionens fortsatta arbete. Samråden består oftast av en enkät samt möjlighet att skicka in kompletterande dokument, såsom ett positionspapper

För mer information

Mer information om samrådet samt länk till enkäten finns här.
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om skogsstrategin här
För att läsa Central Swedens artikel om den gröna given, klicka här.

Kontaktperson på Central Sweden
Cecilia Aketch Akanga
Informationsansvarig

+32 497 54 06 53

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92