EU-kommissionen vill ha in synpunkter om hur en rekommendation gällande digitala färdigheter och utbildning kan utformas. Samrådet riktar sig till en rad aktörer på nationell såväl som regional och lokal nivå vilka har ansvar för utbildning, sysselsättning och digitala färdigheter. Samrådet stänger den 16 september.

EU-kommissionen föreslår att ta fram en rekommendation som bemöter de behov av digitala färdigheter som råder i Europa och som ökat mot bakgrund av Covid-19-pandemin. Samrådet som riktar sig till aktörer på nationell såväl som regional och lokal nivå vilka har ansvar för utbildning, sysselsättning och digitala färdigheter öppnade den 1 augusti och stänger den 16 september.

Bakgrund
Mot bakgrund av Covid-19-pandemin har behovet av digitala färdigheter fortsatt öka i hela Europa och det finns idag tydliga brister och stora skillnader i digital kompetens mellan könen, olika samhällsgrupper och stad och landsbygd. Genom en omfattande satsning på digitalisering inom utbildningssektorn, som också är befäst i och med prioriteringarna i den gröna given, har EU-kommissionen föreslagit en rekommendation om digitala färdigheter inom alla utbildningar. Rekommendationen ska ta sin utgångspunkt i Handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027) och de samrådssvar som låg till grund för framtagande av denna.

Bakgrundsinformation om samråd
I samråd kan allmänheten och berörda parter lämna synpunkter på förslag till nya lagstiftningsförslag och sektorsvisa strategi när det gäller tillämpningsområde, prioriteringar och EU-mervärde, eller på utvärderingar av befintliga lagar och initiativ. Resultaten från samråden bidrar till EU-kommissionens fortsatta arbete. Samråden består oftast av en enkät samt möjlighet att skicka in kompletterande dokument, såsom ett positionspapper.

Mer information
Läs mer om samrådet och hitta länken för att besvara samrådet här

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75