EU-kommissionen föreslår inrättandet av ett nytt stödprogram för strukturreformer i nästa budgetperiod (2021–2027).  Tankesmedjan European Policy Centre (EPC) har med anledning av förslaget fått uppdraget från Europaparlamentets utskott för regionalpolitiska frågor (REGI) att ta fram en rapport med rekommendationer kring hur det nya reformprogrammet på ett mer effektivt sätt än i nuvarande programperiod skulle kunna stödja förverkligandet av sammanhållningspolitiken. Med ett nytt reformstödprogram med tydligare kopplingar till sammanhållningspolitiken menar EPC att EU bättre skulle kunna främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och samtidigt involvera regionala aktörer i planering och implementering av reformerna. EPC anser dock att syftet med strukturreformerna samt vilka reformer som bör prioriteras av medlemsländerna måste förtydligas i EU-kommissionens förslag om nytt reformprogram.

Den 31 maj 2018 presenterade EU-kommissionen förslaget om inrättandet av ett nytt stödprogram för strukturreformer i nästa programperiod (SRSP), 2021 – 2027. Det nuvarande stödprogrammet för strukturreformer introducerades under perioden 2017 – 2020 och möjliggör för medlemsländer att söka tekniskt stöd för arbetet att stärka den övergripande kapaciteten att genomföra tillväxtfrämjande strukturreformer och använda EU-medel mer effektivt och ändamålsenligt. Inför nästa långtidsbudget föreslår EU-kommissionen att inrätta ett nytt stödprogram för strukturreformer som föreslås bidra med ekonomiskt och tekniskt stöd till prioriterade reformer i medlemsländer med en totalbudget på 25 miljarder euro (att jämföra med 223 miljoner euro 2017 – 2020). Förslaget är en del i kommissionens ambitioner om att modernisera och förstärka sammanhållningspolitiken genom att bland annat stärka länken mellan EU:s budgetram och den europeiska terminen. Det nya stödprogrammet för strukturreformer föreslås erbjuda tekniskt och finansiellt stöd, bland annat genom ett reformverktyg som ska ge finansiella incitament till medlemsstater som förbinder sig till reformer definierad inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Den Brysselbaserade europeiska tankesmedjan European Policy Centre (EPC) har med anledning av förslaget fått uppdraget från Europaparlamentets utskott för regionalpolitiska frågor (REGI) att ta fram en rapport som beskriver hur reformstödprogrammet mer effektivt än i nuvarande programperiod skulle kunna stödja medlemsländernas arbete med strukturreformer genom att tydligare kopplas till sammanhållningspolitiken i kommande budgetperiod (2021–2027). Med ett nytt reformstödprogram med tydligare kopplingar till sammanhållningspolitiken menar EPC att EU bättre skulle kunna främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och samtidigt involvera regionala aktörer i planering och implementering av reformerna. EPC anser dock att syftet med strukturreformerna samt vilka reformer som bör prioriteras av medlemsländerna måste förtydligas i EU-kommissionens förslag om nytt reformprogram. EPC presenterar i rapporten fyra rekommendationer, med tillhörande ändringsförslag i EU-kommissionens förslag om inrättande av det nya reformstödsprogrammet, om hur kopplingen mellan EU:s stödprogram för strukturreformer och sammanhållningspolitiken skulle kunna stärkas i nästa programperiod:

  • Tydligare beskriva EU:s stödprogram för strukturreformer verkligen bidrar till strukturreformer
  • Visa hur sammanhållningspolitiken kan komplettera stödet till strukturreformer genom att förtydliga mervärdet av sammanhållningspolitikens mål att stärka ekonomisk, social och territoriell sammanhållning
  • Förtydliga strukturreformernas roll i förhållande till sammanhållningspolitikens mål
  • Skapa ett flernivåstyre för förverkligande av reformsstödsprogrammet

För att uppnå den fyra övergripande rekommendationerna föreslår EPC bland annat att medlemsstaterna i rapporteringen kopplat till den europeiska planeringsterminen bör rapportera de utmaningar man upplever kopplat till strukturreformer, samt att EU-kommissionen i större utsträckning bör ta i beaktning medlemsstaternas strukturer för att säkerställa regionala och lokal involvering i utformning och implementering av reformer.

Bakgrund
The European Policy Centre (EPC) är en oberoende och icke vinstdrivande tankesmedja som syftar till att stödja europeisk integration genom analys och debatt. EPC engagerar och bjuder in partners, aktörer och medborgare som kan vara med och utmana samt påverka beslutsfattare på europeisk nivå. Tankesmedjan skapades 1997 och har 351 medlemmar varav Central Sweden är en av medlemmarna.