Regionala och lokala myndigheter bjuds in till att tycka till om direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen. Svaren på samrådet kommer användas som underlag när kommissionen genomför en utvärdering av direktivets genomslag. Sista svarsdag är den 26 mars 2020.

På uppdrag av EU-kommissionen genomförs just nu en utvärdering av direktivet för alternativa bränslen. Som en del av detta har ett samråd riktat mot särskilt lokala och regionala myndigheter precis öppnats. Resultaten kommer utgöra ett underlag till helhetsbedömningen av direktivets genomslag. Utvärderingen kommer titta på huruvida direktivens mål har uppnåtts på ett effektivt sätt samt avgöra om dess prioriteringar håller sig relevanta med EU:s nuvarande politik och kommande behov. Samrådet består av en enkät innehållande ett antal kryssfrågor med fritextboxar som tillåter för mer utvecklade svar. Deadline för inlämning av enkäten är den 26 mars 2020.

EU antog 2014 ett direktiv med bestämmelser om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen. Enligt direktivet ska varje medlemsstat inrätta ett nationellt handlingsprogram för att ge stöd för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa drivmedel. Uppbyggnaden har utgjorts av tekniska specifikationer för laddnings- och tankstationer som täcker bränslena elektricitet, väte och naturgas. Utbyggnad har bland annat skett längs transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och dess statsnoder, med olika milstolpar för olika alternativa bränslen. Den svenska handlingsplanen avser att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och pekar på en rad åtgärder som ska leda till ett transporteffektivt samhälle, energieffektiviseringar och en övergång till förnybara drivmedel.

Medlemsregioner kan svara på samrådet genom att fylla i sin enkät här.
Färdplanen för utvärderingsprocessen kan läsas här.
Sveriges handlingsplan för alternativa bränslen finns att läsa här.