Det pågår just nu en revidering av EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. När EU-kommissionen lanserade sitt paket för Cirkulär Ekonomi publicerade de också ett förslag om en revidering av EU-direktivet. I Europaparlamentet drivs arbetet av utskottet för transport där utskottets rapportör gav sitt förslag i juni 2018 och det blev antaget i början av oktober.

EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg innebär att svenska hamnar kan få en tydligare roll i att hantera avfall från fartyg. Förslaget som EU-kommissionen lade fram och som Europaparlamentet antog innebär bland annat att direktivet harmoniseras med MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) och dessutom fokuserar på marint skräp. Därigenom vill EU-direktivet komma åt följande problem:

  • Otillräckliga mottagningsanordningar för mottagning och hantering av både fartygsgenererat avfall och lastrester
  • Otillräckligt kostnadsincitament för att lämna avfall till mottagningsanordningar
  • Ineffektiv tillämpning av kraven på obligatorisk avlämning av fartygsgenererat avfall
  • Inkonsekventa och föråldrade definitioner och formulär
  • Inkonsekvent hantering av undantag

Stora delar av det svenska regelverket kan behöva ändras för att genomföra det nya direktivet. I många fall handlar det om att återspegla harmoniseringen med MARPOL vad gäller definitioner, användande av formulär och förfaranden.

Förhandlingarna kommer att fortsätta mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet under hösten och början på nästa år.

För mer information

Läs förslaget om EU-direktivet här

Läs Riksdagens PM om förslaget här