Resultat från samrådet om halvtidsöversynen av Horisont 2020

Nyligen presenterade EU-kommissionen resultaten från samrådet gällande halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 som var öppet mellan oktober 2016 till januari 2017. Av de svenska regionerna var det Norra Mellansverige, Region Örebro län samt Västra Götalandsregionen som lämnade in positionspapper i förbindelse med samrådet. I juli möts beslutsfattare från EU:s institutioner och intresserade aktörer för att diskutera framtiden för det kommande ramprogrammet för forskning och innovation (FP9). Som grund till diskussionerna ligger bland annat resultaten från halvtidsöversynen av Horisont 2020 och EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid.

Mellan oktober 2016 till januari 2017 var ett samråd om Horisont 2020 öppet och nu har resultaten från samrådet presenterats. Kommissionen fick in 3483 svar på enkäten från 69 olika länder och cirka 300 positionspapper. Norra Mellansverige (Region Dalarna, Region Gävleborg samt Region Värmland), Region Örebro län och Västra Götalandsregionen var de tre svenska regionerna som lämnade in positionspapper i förbindelse med samrådet. Nedan finns en länk till en webbplats där samtliga positionspapper som kom in i förbindelse med samrådet finns samlade.

Nätverket Science Business har analyserat resultatet av samrådet som visar på att deltagarna i programmet generellt sett är positiva kring utformningen, samtidigt har även en viss kritik lyfts fram. Ett exempel på kritik är att ansökan kräver många timmars arbete som annars skulle kunna lagts på själva forskningen. Ansökan är i tillägg till det ofta komplicerad att skriva och att läsa, samt att det råder brist på återkoppling och feedback till de projekt som har fått avslag på sin ansökan.

Samrådet resulterade även i ett antal förslag till åtgärder inför kommande ramprogram för forskning och innovation (FP9). Bland annat lyfts förslag om att ha färre antal utlysningar med mer fullkomliga utlysningstexter, ytterligare restriktioner kring att lämna in ansökan på nytt, samt att skapa metoder för deltagarna till att göra en självbedömning innan de lämnar in sin ansökan. Mellan juli och oktober 2017 är det möjligt att svara på det offentliga samrådet om FP9.

EU kommissionens mer utförliga analyspaket för halvtidsutvärderingen presenteras inom kort.

Research & Innovation – shaping our future
Som en del i halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 arrangeras eventet Research & Innovation – shaping our future den 3 juli 2017, i Bryssel. Eventet tar sin utgångspunkt i EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid och halvtidsöversynen av Horisont 2020. Tanken är att beslutsfattare från EU:s institutioner och intresserade aktörer ska kunna mötas och diskutera forskning och innovation och dess roll framöver inför utformningen av det kommande ramprogrammet för forskning och innovation (FP9).

Sedan december 2016 arbetar en högnivågrupp för att ta fram en vision för programmet FP9 och under eventet kommer Pascal Lamy, ordförande för högnivågruppen, att presentera gruppens visioner och rekommendationer för framtiden. Resultaten som presenteras är baserade på halvtidsöversynen av Horisont 2020 och kommer att vara ett bidrag till vidare diskussioner under eventet.

Mer information
Läs mer om halvtidsöversynen här
Läs Science Business analys här
Läs mer om ”Research & Innovation – shaping our future” här
Här kan du läsa positionspapprena som kom in till samrådet

2017-05-16T15:33:11+02:00 2017-05-16|