Åtgärder för energibesparingar, mer energi från förnybara källor och satsningar på biogas och vätgas är några delarna av EU-kommissionens initiativ REPowerEU för att snabbt reducera EU:s beroende av ryska fossila bränslen. Initiativet föreslås bland annat finansieras med medel inom återhämtningsfonden RRF, utauktionering av utsläppsrätter samt möjlighet för medlemsstaterna att föra över strukturfondsmedel.

Till följd av Rysslands invasion i Ukraina har EU-kommissionen lanserat ett nytt initiativ, REPowerEU, som snabbt ska minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen genom att påskynda den gröna omställningen och bidra till ett europeiskt rent och mer motståndskraftigt energisystem. Eftersom initiativet innehåller en rad åtgärder för att diversifiera gasförsörjningen och påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor, planeras det också en rad initiativ för att avsätta EU-medel till finansieringen.

REPowerEU omfattar åtgärder som har fyra huvudsakliga målsättningar:

  • Spara energi
  • Främja fler olika energikällor
  • Snabbare övergång till ren energi
  • Mer och smartare finansiering och investeringar

Genomförs RePowerEU menar kommissionen att EU:s efterfrågan på rysk naturgas kan minskas med två tredjedelar redan före årets slut. REPowerEU utgår från de föreslagna förändringarna i energi- och klimatlagstiftningarna som just nu förhandlas (55-paketet) men omfattar också förslag på att ytterligare höja EU-målen för förnybar energi och energieffektivitet. I tidigare initiativ (såsom exempelvis taxonomin) har naturgasen klassats som ett övergångsbränsle, en roll som nu kommissionen ser som begränsad i och med att EU:s gasförbrukning ska minska i snabb takt. REPowerEU omfattar även åtgärder som kommer att innebära att kol kommer användas i en längre tidsperiod än tidigare tänkt. Slutligen ser EU-kommissionen även en roll för kärnkraft och biometan i omställningen till ett nytt europeiskt rent energisystem utan beroende av ryska fossila bränslen.

Gällande finansiering fastslår kommissionen att det kommer krävas investeringar i gasinfrastruktur (bland annat för att kunna importera och transportera flytande naturgas) och storskaliga investeringar i elnätet och i ett EU-omfattande stomnät för vätgas för att kunna fasa ut ryska fossila bränslen.

Finansiering av REPowerEU
För att uppnå de nödvändiga investeringarna som REPowerEU beräknas kosta (210 miljarder euro till 2027) föreslår EU-kommissionen att möjliggöra för medlemsstaterna att använda lån och bidrag inom Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), del av den så kallade ”coronafonden”. Utöver detta föreslår kommissionen att medlemsstaterna ska kunna överföra upp till 12,5 % av strukturfondsmedlens (ERUF och ESF för Sverige) totala nationella budget samt från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till RRF:en. Medlen måste användas till åtgärder inom REPowerEU. För att kunna tilldelas lån, söka bidrag eller överföra medel krävs det att medlemsstaterna justerar den nationella återhämtningsplanen genom att lägga till ett kapitel om REPowerEU. En mindre del av åtgärderna för REPowerEU föreslås även finansieras av en ny ansökningsomgång på 800 miljoner euro för projekt av gemensamt intresse (IPCEI), och dessutom kommer Innovationsfondens utlysning för 2022 fördubblas till 3 miljarder euro.

De nya medlen, ökade flexibiliteten och överföringsmöjligheterna inom ramen för RRF:en är frivilliga och medlemsstaterna kan komma att hantera detta på olika sätt. Hur Sverige väljer att förhålla sig till detta återstår att se.

Påverkan på EU:s framtida prioriteringar
REPowerEU påverkar EU:s budget och om medlemsstaterna väljer att nyttja möjligheterna inom initiativet kan det även medföra effekter på nationell budgetplanering. Exempelvis har EU-kommissionen nyligen utfärdat landspecifika rekommendationer som omfattar rekommendationer för att minska beroendet av fossila bränslen, i linje med prioriteringarna inom REPowerEU och den europeiska gröna given. REPowerEU adderar även nya perspektiv på hur sammanhållningspolitiska medel kan nyttjas samt den roll som RRF:en ska få framöver vilket bidrar till den diskussion om framtidens sammanhållningspolitik som inletts under året.

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92