Den 5 november publicerade det strategiska forumet för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse rekommendationer om värdekedjor av strategisk betydelse för Europa. Det strategiska forumet är en expertgrupp som EU-kommissionen tillsatt som en åtgärd kopplat till kommissionens ambition om att utveckla en ny strategi för en hållbar industri. I samband med meddelandet etablerades två arbetsgrupper; Det strategiska forumet för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse och Industri 2030 – högnivåkonferensen för industripolitiska åtgärder. Dessa två grupper har arbetat med att ta fram nya riktlinjer och rekommendationer för den nya industristrategin och har bland annat kommit fram till att arbetet med värdekedjorna bör ske i samverkan med de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering.

Den 5 november 2019 publicerade det strategiska forumet för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse rekommendationer om värdekedjor av strategisk betydelse för Europa. Rekommendationerna omfattar sex värdekedjor som expertgruppen anser är av vikt för utveckling av EU:s globala industriella ledarskap. De nya värdekedjorna har utvecklats som komplement till de redan etablerade värdekedjorna kopplat till högpresterande datorer, mikroelektronik och batterier inom vilka det redan idag pågår storskaliga investeringar. De sex nya värdekedjor som utpekas i rekommendationerna som presenterades den 5 november är följande:

 • Rena, uppkopplade och självkörande fordon
 • Smart hälsa
 • Koldioxidsnål industri
 • Vätgasteknik och vätgassystem
 • Industri för sakernas internet
 • IT-säkerhet

Förutom de specifika rekommendationerna för varje värdekedja har kommissionen lagt fram ett antal övergripande åtgärder för Europas industriella utveckling;

 • Kraftsamling av offentliga och privata resurser på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå, där EU bör samordna de gemensamma investeringarna och inledningsvis fokusera på spridning och kommersialisering av nya tekniker.
 • Fördjupning och integrering av den inre marknaden genom lagstiftning och nya standarder.
 • Kartläggning och utveckling av den kompetens som krävs i de olika värdekedjorna.
 • Ökad dynamik i EU:s innovationssystem, med fokus på regionala styrkor och partnerskap mellan offentlig och privat sektor.
 • Fastställande av en styrningsprocess i syfte att övervaka tekniska och industriella förändringar, identifiera nya strategiska värdekedjor och utvärdera framstegen i arbetet med dessa värdekedjor.

Bakgrund
Bakgrunden till rekommendationerna kommer från ett meddelande från kommissionen den 13 september 2017 där ambitionen om en ny Europeisk strategi för en gemensam industripolitik till år 2030 presenterades. I samband med detta meddelande etablerade kommissionen två arbetsgrupper som ska bidra till att utveckla industristrategin. De två arbetsgrupperna är Det strategiska forumet för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse och Industri 2030 – högnivåkonferensen för industripolitiska åtgärder.

Det strategiska forumet för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse etablerades i mars 2018 och består av företrädare för näringslivet, akademin och offentliga aktörer på europeisk, nationell och regional nivå. Det strategiska forumets arbete har främst handlat om att analysera behoven och utmaningarna för att den europeiska industrin i framtiden ska vara konkurrenskraftig och hållbar.

Parallellt med det Strategiska forumet bildade kommissionen även Industri 2030 – högnivåkonferensen för industripolitiska åtgärder som består av 20 experter från näringslivet, akademin och fackföreningsrörelsen. Denna grupperings roll har främst varit rådgivande i att stötta kommissionen med att ta fram en ny strategi för den europeiska industrin. Den 27 juni 2019 publicerade nätverket en rapport med rekommendationer för en industri 2030-strategi. En av slutsatsen i rapporten är bland annat att de strategiska värdekedjorna kommer att ha stor betydelse för den europeiska industrin och att arbetet med dem ska ske tillsammans med regionernas strategier för smart specialisering, med syftet att utveckla värdeskapande nätverk.

Rekommendationerna om de strategiska värdekedjorna som kommissionen publicerade den 5 november 2019 kommer att vara en viktig del för EU:s långsiktiga industriella strategi. Europas industri är världsledande inom flera sektorer så som fordonsindustrin, kemikalieindustrin och läkemedelsindustrin. Industrin har skapat cirka 1,7 miljoner arbetstillfällen i EU sedan 2013 och står för två tredjedelar av EU:s export. Vidare har Europeiska rådet ställt sig positiva till att kommissionen arbetar med att ta fram en ny strategi för den europeiska industrin med fokus på investeringar i forskning och innovation, och att den europeiska industrin kan ta sig an de utmaningar som digitaliseringen kommer att innebära. Arbetet med detta har därmed bred förankring både på europeisk och nationell nivå.

För mer information
Klicka här för att läsa kommissionens pressmeddelande.
Klicka här för att läsa rapporten och de specifika rekommendationerna för respektive värdekedja.
Klicka här för att läsa kommissionens meddelande om en ny strategi för den europeiska industrin.