EU-kommissionen och OECD presenterar rekommendationer om åtgärder för industriell omvandling baserade på erfarenheterna från piloten för industriell omvandling där bland annat Norra Mellansverige ingår. Rekommendationerna kan vägleda medlemsstater och regioner i utformning av de åtgärder för industriell omställning, som är ett av de sju uppfyllningsvillkoren för tilldelning av ERUF-medel i nästa programperiod. Kompetensförsörjning, innovationsspridning samt omställning till en klimatneutral ekonomi är tre exempel på områden som berörs i rekommendationerna.

Den 14 november 2019 presenterade EU-kommissionen och OECD en rapport med rekommendationer om konkreta lösningar för att hantera hindren för den industriella omställningen inom fem prioriterade områden. Bakgrunden till rapporten är EU-kommissionens pilot för industriell omvandling som de har drivit tillsammans med OECD, tio regioner och två medlemsländer, däribland Norra Mellansverige. I piloten har kommissionen, OECD och de deltagande medlemsstaterna och regionerna undersökt flaskhalsar för jobbskapande och tillväxt. Piloten lanserades av kommissionen under 2017 med syfte att undersöka hur stödet till industriell omställning kan utformas i nästa programperiod. Åtgärder för industriell omställning är även ett av de sju uppfyllningsvillkoren för det nödvändiga villkoret för god styrning av smart specialisering som påverkar tilldelningen av ERUF-medel i nästa programperiod. Piloten ska därmed bidra till att ge vägledning för hur dessa åtgärder skulle kunna utformas.

I rapporten som publicerades i november 2019 har kommissionen tillsammans med OECD identifierat de faktorer som utgör de största utmaningarna för den industriella omställningen. Utifrån de identifierade faktorerna har kommissionen och OECD tagit fram fem övergripande rekommendationer:

  • Förbereda för morgondagens jobb
  • Öka och sprida innovation
  • Främja entreprenörskap och engagemang från den privata sektorn
  • Omställning till en klimatneutral ekonomi
  • Främja tillväxt för alla

Sett till rekommendationerna för de fem utmaningarna står det att finna att omskolning för att arbetstagare ska vara utrustade med de rätta färdigheterna som efterfrågas är en nyckel för att underlätta för den industriella omställningen. Detta gäller inte bara arbetstagare utan även morgondagens entreprenörer. Vidare är en av policyrekommendationerna att stötta nätverk och kluster för att påskynda omställningen.

Kommissionen och OECD lyfter även att de policyförslag som förs fram ska syfta till att skapa förutsättningar för regional utveckling i samband med den industriella omställningen och för att det ska vara möjligt behövs fokus på regionernas respektive styrkeområden som identifieras i de regionala strategierna för smart specialisering.

För mer information
Klicka här för att läsa EU-kommissionens pressmeddelande om rapporten med rekommendationerna 
Klicka här för att läsa kommissionens och OECD:s rapport med rekommendationerna för pilotprojektet Regioner i industriell omställningen
Klicka här för att läsa mer om kommissionens pilot för regioners industriella omställning