Att öka de offentliga investeringarna för den gröna och den digitala omställningen och för energitrygghet, fortsätta genomförandet av den nationella återhämtningsplanen samt att så snart som möjligt påbörja genomförandet av ERUF och ESF är exempel på rekommendationer EU-kommissionen ger Sverige i de landspecifika rekommendationerna. Rekommendationerna tydliggör att regionalpolitiken är en viktig del av de reformer och investeringar EU-kommissionen anser att Sverige bör göra.

Den 23 maj 2022 presenterade EU-kommissionen den ekonomiska vårprognosen inom ramen för den Europeiska planeringsterminen, en del av EU:s ram för ekonomisk styrning. Den stora nyheten i årets vårprognos är att de landspecifika rekommendationerna omfattar rekommendationer för att minska beroendet av fossila bränslen, i linje med prioriteringarna inom REPowerEU och den europeiska gröna given.

De landsspecifika rekommendationerna till Sverige är bland annat:

  • Öka de offentliga investeringarna för den gröna och den digitala omställningen och för energitrygghet, bland annat med hjälp av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), RePowerEU och andra EU-medel.
  • Fortsätta genomförandet av den nationella återhämtningsplanen samt snabbt avsluta förhandlingarna med kommissionen om de sammanhållningspolitiska programdokumenten för 2021–2027 i syfte att påbörja genomförandet av dem.
  • Minska påverkan från elevernas socioekonomiska bakgrund och migrantbakgrund på utbildningsresultaten genom att ge lika möjligheter till tillgång till skolor och genom att åtgärda bristen på kvalificerade lärare.
  • Minska det totala beroendet av fossila bränslen genom att påskynda användningen av förnybar energi och öka kompletterande investeringar i nätinfrastruktur, stärka de inre näten i landet för att säkerställa tillräcklig nätkapacitet, förbättra energieffektiviteten och ytterligare förenkla tillståndsförfarandena avseende förnybara energiprojekt.

De landspecifika rekommendationerna tydliggör att regionalpolitiken är en viktig del av de reformer och investeringar EU-kommissionen anser att Sverige bör göra. ERUF och ESF pekas ut som viktiga instrument för att nå övergripande målsättningar på EU-nivå. Likaså pekas insatserna i den nationella återhämtningsplanen ut som viktiga investeringar. För Sveriges del innebär detta bland annat EU-bidrag för att kunna förlänga Klimatklivet, förlängning av Industriklivet, mer resurser till redan planerad bredbandsutbyggnad och järnvägssatsningar.

Nästa steg
Nu följer dialog mellan medlemsländerna i rådet som i slutet av sommaren väntas anta slutgiltiga landspecifika rekommendationer. Medlemsstaterna ska därefter beakta rekommendationerna i den nationella beslutsprocessen för nästa års nationella budget. Detta följs sedan upp av EU-kommissionen.

Fördjupning
Den 2 juni kl. 9 – 10:30 anordnar EU-kommissionen i Sverige i samtal om Europeiska planeringsterminen, REPowerEU och återhämtningsplanerna. Fokus för samtalet är finansieringen till insatserna på EU-nivå. Bland talarna finns Elin Eliasson, finansdepartementet, Annika Winsth, Nordea, Harry Flam, Stockholms universitet och Christian Danielsson, EU-kommissionen i Sverige. Seminariet går att följa digitalt på EU-kommissionens Facebooksida eller fysiskt på plats i Europahuset, Stockholm.

För mer information
Läs mer om vårprognosen i EU-kommissionens pressmeddelande
Läs mer om REPowerEU på EU-kommissionens hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58