Regionernas återhämtning efter pandemin, vikten av regional och lokalt inflytande i EU-politiken samt sammanhållningspolitikens roll i den gröna och digitala omställningen var frågor som diskuterades när Europas regionkontor i Bryssel hade ett informellt möte med EU-kommissionären med ansvar för sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira.

En gång per år är det tradition att EU-kommissionären Elisa Ferreira, med ansvar för sammanhållning och reformer, bjuder in regionkontor i Bryssel till ett informellt möte och en diskussion om läget för sammanhållningspolitiken. Denna gång genomfördes mötet digitalt och efter en kort inledning från Ferreira tilläts regionala representanter ställa frågor direkt till Kommissionären.

Positiv framtidstro och vikten av grön och digital omställning
Elisa Ferreira inledde med att tala om de positiva aspekterna av dagens situation för Europas regioner. Hon menade på att pandemin inte fått riktigt så illavarslande effekt som tidigare förutspåtts och att fler program och paket tillkommit där EU:s medlemsländer lyckats enas om viktiga åtgärder för en ekonomisk och hållbar återhämtning. Hon betonade även vikten av att genomföra en återhämtning som tar sin utgångspunkt i en digital och grön omställning, inom ramen för den Gröna given, och att vi ska skapa nya vägar framåt snarare än att vi återgår till det läge som rådde innan pandemin.

Elisa Ferreira belyste vikten av lokal och regional involvering
Ferreira fortsatte med att belysa vikten av regional och lokal involvering i framtagandet av de stundande återhämtningsplaner som många länder kommer sända till EU-kommissionen för att ge förslag på åtgärder inom ramen för återhämtningsfonden. Även instrument som Fonden för en rättvis omställning, React-EU och Brexitreserven lyftes fram som viktiga åtgärder där regional och lokal nivå spelar en roll i implementeringen för att få önskad effekt i samhällets omställning och utveckling.

När chansen gavs att ställa frågor uppmärksammade många regionala representanter bristen på just lokal och regional involvering och inflytande i framtagandet av de många återhämtningsprogram och åtgärder som har implementerats och kommer införas framöver. Elisa Ferreira svarade med att uttrycka sin oro inför denna utveckling och konstaterade att EU-kommissionen ofta lyft denna problematik med medlemsländerna samt att de är väl medvetna om vilka effekter detta kan få. Ferreira påtalade samtligt att det är en nationell kompetens hur medlemsstaterna väljer att implementera EU-politiken.

Mötet avslutades med att Ferreira tackade för det nyttiga utbytet av idéer och inspel från regional nivå och det värde EU-kommissionen ser i att ha transparent dialog med de aktörer som i slutändan tar del av och påverkas av det arbete som EU-kommissionen bedriver.

För mer information
Läs mer om EU-kommissionären Elisa Ferreira 
Läs Central Swedens senaste statusuppdatering om sammanhållningspolitiken

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75