I enlighet med processen för den europeiska planeringsterminen presenterade kommissionen den 5 juni 2019 de landspecifika rekommendationerna baserade på analysen i landrapporten som presenterades tidigare i år. Utöver rekommendationen om att ta itu med risker kopplade till hushållens höga skuldsättning samt att stimulera investeringar i bostadsbyggandet, som Sverige har fått flera år i rad, har kommissionen i årets rekommendationer även inkluderat en rekommendation om behov av investeringar utbildning och färdighetsutveckling och fortsätta att investera i hållbara transporter för att upprusta de olika trafikslagen, i synnerhet järnvägen, samt i forskning och innovation, med beaktande av regionala skillnader.

Den 5 juni 2019 presenterade EU-kommissionens de landspecifika rekommendationerna som en del i den europeiska planeringsterminen. Trots att den europeiska ekonomin växer kvarstår nationella och regionala skillnader. För att minska ojämlikheterna kartlägger EU-kommissionen varje år de makroekonomiska obalanserna i EU:s medlemsländer och kommer med rekommendationer och åtgärder för medlemsstaterna att vidta. EU-kommissionens rekommendationer fungerar som vägledning för medlemsländerna om hur ekonomiska och sociala utmaningar bör hanteras vilket påverkar förutsättningarna för att uppnå EU-medlemsstaternas gemensamma politiska mål. De landsspecifika rekommendationerna utgår från noggranna analyser av de problem och obalanser som uppmärksammades i landrapporterna som offentliggjordes i februari i år.

Sverige lyftes, precis som tidigare år, fram i landrapporterna som ett av 13 länder i EU med ekonomiska obalanser, främst på grund av obalanser på bostadsmarknaden och hushållens höga skuldsättning.  I årets landrapport för Sverige introducerades en ny del som syftar till att ge rekommendationer gällande förutsättning för ett effektivt genomförande av sammanhållningspolitiken 2021 – 2027. Prioriteringarna baseras på en analys av regionala skillnader och flaskhalsar i fråga om investeringar och kommer att utgöra grunden för en dialog mellan Sverige och kommissionens avdelningar inför programplaneringen av ERUF och ESF+. Kommissionen lyfter i landrapporten särskilt fram insatser kopplat till att minska de regionala skillnaderna kopplat till innovationsresultat och konkurrenskraft samt den ökande kompetensbristen bland annat gällande avancerade digitala färdigheter.

Rekommendationer för Sverige
I enlighet med processen för den europeiska planeringsterminen presenterade kommissionen den 5 juni 2019 de landspecifika rekommendationerna baserade på analysen i landrapporten som presenterades tidigare i år. EU-kommissionen har i årets rapport lyft tre rekommendationen riktat till Sverige. Som tidigare år finns fortfarande en rekommendation om att ta itu med risker kopplade till hushållens höga skuldsättning samt att stimulera investeringar i bostadsbyggandet. Baserat på de investeringsriktlinjer för sammanhållningspolitiska medel 2021–2027 som presenteras i bilaga D i landrapporten har kommissionen i årets rekommendationer till Sverige även inkluderat en rekommendation om att den investeringsrelaterade ekonomiska politiken bör inriktas på utbildning och färdighetsutveckling och fortsätta att investera i hållbara transporter för att upprusta de olika trafikslagen, i synnerhet järnvägen, samt i forskning och innovation, med beaktande av regionala skillnader.

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna och dess stats- och regeringschefer att anta de landsspecifika rekommendationerna och genomföra dem fullt ut. Ansvaret ligger därefter på medlemsländerna att implementera rekommendationerna i sin nationella ekonomiska politik och budgetpolitik. Nästa steg i den europeiska planeringsterminen är att rådet diskuterar de landspecifika rekommendationerna som sedan antas av EU-medlemsstaternas stats- och regeringschefer. Därefter, från juni till och med slutet av året, ska medlemsländerna ta hänsyn till rekommendationerna när de utarbetar de nationella budgetarna och prioriteringarna för det kommande året.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om de landsspecifika rekommendationerna här
Läs rapporten om EU-kommissionens rekommendationer för Sverige här
Läs Central Swedens tidigare nyhet om investeringsriktlinjer för de sammanhållningspolitiska medlen 2021 – 2027 i landrapporten 2019 här
Läs Central Swedens tidigare nyhet om analys av transport-, energi- och miljöområdena i landrapporten 2019 här