Norra Mellansverige anordnade en regional kick-off för piloten om industriell omvandling.

Den 17 april 2018 april höll regionerna i Norra Mellansverige en regional kick-off för deltagandet i EU-kommissionens nylanserade pilot för industriell omvandling. Vid kick-offen deltog representanter från bland annat EU-kommissionen, Tillväxtverket och näringsdepartementet.

Norra Mellansverige är en av fem europeiska regioner som under slutet av 2017 valdes ut för att delta i EU-kommissionens nylanserade pilot för industriell omvandling. Under 2018 och 2019 kommer Norra Mellansverige att ta del av skräddarsytt expertstöd och genomföra insatser för en hållbar och ekonomisk industriell omställning. Den 17 april höll därför regionerna i Norra Mellansverige en egen regional kick-off i Gävle för deltagandet i piloten.

Vid kick-offen, som inleddes med ett välkomstanförande av regionråd Marie-Louise Dangardt (s), presenterade bland annat Peter Berkowitz, ansvarig för enheten för smart och hållbar tillväxt (smart specialisering) vid EU-kommissionens generaldirektorat för regional utveckling, syftet och målen med piloten. Peter Berkowitz deltog även vid Tillväxtverkets dialogträff om Smart Specialisering dagen efter, där han bland annat presenterade arbetet med piloten för regioner med industri i omställning samt Cross-regional pilots (interregionala partnerskap) som för närvarande fungerar som inspel och testmodeller för utformandet av nästa regional utvecklingsfond (ERUF) i nästa programperiod (post-2020).

Under kick-offen beskrev även representanter från Tillväxtverket och näringsdepartementet de nationella insatser som görs för att främja skapandet av hållbara och smarta industrier. David Paulsson, ansvarig projektledare för Smart Specialisering i Norra Mellansverige, presenterade även de ambitioner och mål som Norra Mellansverige har med sitt deltagande i piloten samt vilka strategier man har för att implementera dessa i praktiken.
Nästa steg i piloten är en workshop i Bryssel den 14–15 maj. Aktörer från hela triple heelix (akademi, näringsliv och offentlig sektor) från Norra Mellansverige kommer att delta.

Mer information om piloten för industriell omställning
Piloten för industriell omvandling utgår ifrån arbetet med smart specialisering och syftar till att stötta regionerna i att åstadkomma en gynnsam ekonomisk och hållbar utveckling. Samtliga deltagande regioner i piloten har särskilda utmaningar, så som minskat antal lågkvalificerade jobb på grund av ett förhållandevis högt kostnadsläge, en kompetensförsörjning som inte svarar upp mot nya behov hos industrin och en förhållandevis låg investeringsgrad.

Regionerna har samtidigt uppvisat ett starkt ledarskap för att möta utmaningarna, bland annat genom regionala strategier för smart specialisering och demonstrerat flera lovande aktiviteter för att främja god regional utveckling. De regioner som valdes ut under slutet av 2017 utöver Norra Mellansverige är Piemonte, Sachsen, Vallonien och Hauts-de-France. På grund av högt söktryck i denna omgång lanserade EU-kommissionen en andra ansökningsomgång där ytterligare fem regioner och två medlemsländer valdes ut att delta: Kantabrien (Spanien), Centre Val de Loire (Frankrike), East-North Finland, Grand-Est (France) Greater Manchester (United Kingdom) samt Litauen och Slovenien.

För mer information
Läs Central Swedens tidigare nyhet om piloten lansering i Bryssel här.
Läs Central Swedens tidigare nyhet om arbetet i piloten här.
Läs mer om piloten på kommissionens hemsida här.