Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes Region Skåne till ny ordförande för nätverket under perioden juli – december 2019. Under mötet diskuterades även regioners roll i den europeiska forsknings- och innovationspolitiken i dialog med bland andra Robert Schröder, politisk rådgivare i forsknings- och innovationskommissionär Carlos Moedas kabinett samt Slawomir Tokarski, direktör för enheten innovation och avancerad tillverkning inom EU-kommissionens generaldirektorat för den inre marknaden, industri, företagande och SMF (DG GROW).  Vidare anordnade de fem svenska regioner som är medlemmar i Vanguard gemensamma aktiviteter i samband med direktörsmötet för att utbyta erfarenheter och utforska möjligheter till ökad samverkan nationellt kopplat till arbetet med Vanguard. 

Den 18 juni 2019 samlades direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner för att diskutera och besluta om frågor kopplat till nätverkets framtid. Regionerna bekräftade sitt fortsatta engagemang att leva upp till åtagandet i Milanodeklarationen – att stödja utveckling av interregional samverkan för utveckling av nya industriella värdekedjor. Central Swedens tre medlemsregioner fanns representerade på mötet genom de regionala utvecklingsdirektörerna Petter Arneback i Region Örebro län och Kjell Norman i Region Gävleborg samt Anders Björkman, chef för näringslivsenheten i Region Dalarna.

Den första delen av mötet vigdes åt frågor kopplat till nätverkets framtid och utveckling under vilken direktörerna bland annat fick en uppdatering kring utvecklingen inom nätverkets fem pilotprojekt, samt information om de framsteg som har gjorts inom nätverkets påverkansarbete gentemot EU:s institutioner. Ett av de framsteg som nämndes var det gemensamma uttalandet om Interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) som Vanguardinitiativet har tagit fram och som flera Europeiska nätverk och tematiska S3-partnerskap har ställt sig bakom. I uttalandet uppmanas Europaparlamentet och rådet att behålla komponent fem i nästa långtidsbudget. Vidare välkomnade direktörerna Sachsen Anhalt som ny medlemsregion i nätverket, samt valde Region Skåne som ny ordförande för nätverket juli – december 2019.

Michael Johnsson, Skåne European Office, presenterar prioriteringarna för Region Skånes ordförandeskap juli – december 2019 
Central Swedens tre medlemsregioner fanns representerade på mötet genom de regionala utvecklingsdirektörerna Petter Arneback i Region Örebro län och Kjell Norman i Region Gävleborg samt Anders Björkman, chef för näringslivsenheten i Region Dalarna.
Robert Schröder, politisk rådgivare i forsknings- och innovationskommissionär Carlos Moedas kabinett.

Den andra delen av mötet var dedikerad till en policy-diskussion som inleddes av Robert Schröder, politisk rådgivare i forsknings- och innovationskommissionär Carlos Moedas kabinett. Schröder lyfte bland annat fram den nyligen publicerade resultattavlan för innovation (Regional Innovation Scoreboard 2019), uppdatering kring förhandlingarna mellan Europaparlamentet och medlemsstaterna om Horisont Europa, samt de ökade möjligheterna till synergier mellan strukturfonderna och Horisont Europa i nästa programperiod. Schröders presentation följdes av en presentation från Slawomir Tokarski, direktör för enheten innovation och avancerad tillverkning på DG GROW, EU-kommissionens generaldirektorat för den inre marknaden, industri, företagande och SMF. Tokarski lyfte bland annat arbetet med en europeisk industristrategi som väntas publiceras i oktober 2019. Efter de två presentationerna följde en diskussion mellan direktörerna från Vanguardinitiativets medlemsregioner bland annat kring möjligheterna och utmaningarna för regionerna att använda sig av den så kallade ”Seal of Excellence”. Även möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan Vanguardregionerna i uppdateringen av de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering för att skapa bättre förutsättningar till samverkan på en europeisk nivå i genomförandet av strategierna diskuterades.

De fem svenska regioner som är medlemmar i Vanguard; Skåne, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Örebro län, anordnade gemensamma aktiviteter i samband med direktörsmötet för att utbyta erfarenheter och utforska möjligheter till ökad samverkan nationellt kopplat till arbetet med Vanguard. Bland annat diskuterades frågan om prioriteringar kopplat till stödet för företagens internationalisering i de operativa programmen för genomförandet av strukturfonderna i nästa programperiod och hur Vanguardinitiativet kan användas som ett verktyg för att uppnå detta.

Direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner