Två projekt som Region Dalarna är projektpartner i har beviljats finansiering genom Interreg Europas tredje ansökningsomgång. De två projekten, FEMINA och SILVER SMEs, syftar till att stärka jämställdhetsperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet samt att utveckla innovativa lösningar kring äldres hälsa och välmående.

I juni 2017 stängde Interreg Europas tredje ansökningsomgång. 234 projektansökningar hade då lämnats in. Av dessa projekt beviljades 54 ansökningar finansiering, däribland två projekt där Region Dalarna är projektpartner.

Projekten som Region Dalarna kommer delta i är FEMINA samt SILVER SMEs. Projektet FEMINA syftar till att stärka jämställdhetsperspektivet inom högteknologiska sektorer för att skapa en inkluderande regional utveckling för ökad tillväxt. Mer specifikt handlar projektet om att stärka genusdimensionen i regionalt tillväxtarbete samt att bidra till högre andel kvinnliga entreprenörer och kvinnor i ledande roller inom högteknologiska sektorer. Projektägare är Arezzo Innovazione, en regional innovationsaktör i den italienska regionen Toscana.

Projektet SILVER SMEs ämnar i sin tur främja entreprenörskap och innovation kring äldres hälsa och välmående, och har som mål att stödja tjänste- och produktutveckling för den seniora marknaden, som ofta benämns som ”the Silver Economy”. Projektet ska vidare verka för interregionalt kunskapsutbyte kring strategier och handlingsprogram som kan stödja och uppmuntra till aktivt åldrande, god hälsa, social inkludering samt ökat oberoende för äldre. Projektägare är provinsen Teruel i den spanska regionen Aragonien.

Interreg Europa-projekt är femåriga och uppdelade i två faser, där första delen fokuserar på kunskaps- och erfarenhetsutbyten som ska leda fram till en handlingsplan. I den andra fasen arbetar projektets partners med att förverkliga handlingsplanen i sina respektive regioner.

Läs mer om vilka projektet som godkänts på Interreg Europas hemsida genom att klicka här.

Interreg Europa är ett interregionalt samarbetsprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden som syftar till att stödja erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att stärka den regionala utvecklingen i Europa.