Vikten av smart specialisering, inkluderande innovation och en förstärkning av EU:s industristrategi är några centrala ståndpunkter i European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) och Vanguardinitiativets (VI) nyligen antagna positioner om En ny innovationsagendan för EU. Agendan ska tas fram under 2022. Den 10 maj stängde EU-kommissionens samråd för inspel om den nya agendans innehåll.  

De europeiska nätverken ERRIN och Vanguardinitiativet, i vilka Central Sweden och Central Swedens medlemsregioner är medlemmar, välkomnar En ny Innovationsagenda för EU. Detta framkommer i nätverkens positionspapper som antagits i samband med EU-kommissionens samråd om innovationsagendan. Samrådet är en viktig del i kommissionens process för utformning av den nya agendan som pågår under 2022.   

ERRIN:s position 
Under våren har European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) samlat inspel från sina medlemsregioner i syfte att ta fram en position som svar på EU-kommissionens samråd om En ny Innovationsagenda för EU. I positionen kommenterar ERRIN förslaget till agenda och kommer med en rad uppmuntrande inspel om att få vara delaktiga i många av de förbättringsinitiativ som agendan innehåller. Några av de centra inspelen är:  

  • Att agendan bör hantera rådande inkonsekvens och bristande samordning när det gäller offentlig finansiering. Det finns ett behov att öka möjligheterna för grupper bestående av flera aktörer att söka EU-medel gemensamt och det finns ett behov av att lätta på de administrativa bördorna i samband med kontroller och förfaranden som tynger lokala aktörer som engagerar sig i EU-finansierade program. 
  • Att den nya agendan bör ta hänsyn till befintliga nationella och regionala innovations- och smarta specialiseringsstrategier och främja synergier mellan dem. Initiativ som PRI-piloten (Partnerskap för regional innovation) bör användas ytterligare för att stärka synergierna mellan forskning och innovation och regionalpolitiken.  
  • Att Innovationsagendan inte bara bör beakta innovation ur ett kommersiellt värdeperspektiv. Samhällsutmaningar och den sociala ekonomin bör beaktas i kommande program och fonder.
     

Vanguardinitiativets position 
Vanguardinitiativets position präglas av en tydlig industripolitisk dimension vilket går i linje med nätverkets huvuduppdrag. I positionen välkomnar VI flera av agendans delar men vill se en tydlig förstärkning av EU:s industristrategi och mer fokus på smart specialisering. Några av de centrala inspelen från VI är:  

  • Att en mer strukturell strategi bör utvecklas för att ta itu med industrin konkurrenskraftsutmaningar. Exempelvis via en verktygslåda som är tillämplig på alla värdekedjor eller ekosystem. 
  • Att det behövs en vidareutveckling av nya finansiella verktyg som möjliggör gemensamma investeringar i öppna innovationsbaserade projekt över regionala och nationella gränser med en förenklad tillgång till expertis och tjänster för europeiska små och medelstora företag. 
  • Att strategier för smart specialisering och ett EU-ramverk för utveckla samarbetet mellan initiativ på regional nivå kopplat till EU prioriteringar skulle kunna vara avgörande för att utveckla komplementariteter och utnyttja regionala innovationspotential fullt ut. Exempelvis PRI-piloten är ett steg i rätt riktning för att nå detta och bör stärkas via den nya agendan.  

Bakgrund 
En ny Innovationsagenda för EU som föreslogs av EU-kommissionen i april 2022 ska koppla samman och ge en heltäckande översyn av befintliga strategier, verktyg och initiativ inom ramen för EU:s innovationsstödjande politik. Den nya innovationsagendan för EU ska enligt förslaget fokusera på fem utvalda områden: Tillgång till finansiering, Ramvillkor (bl.a. lagstiftning), Innovationsekosystem, Innovationsklyftor, Entreprenörskap och inkludering (Talang). Genom den nya innovationsagendan siktar EU-kommissionen på att effektivisera genomförandet av EU:s gemensamma innovationspolitik och maximera effekterna av denna för att underlätta återhämtningen efter covid-19-pandemin samt för att påskynda den gröna och den digitala omställningen. 

Mer information
Läs mer om En ny Europeiska agenda för innovation via EU-kommissionens hemsida    
Ta del av samrådet gällande En ny europeisk agenda för innovation  
Läs ERRIN:s position om En ny Innovationsagenda för EU 
Läs Vanguardinitiativets position om En ny innovationsagenda för EU  

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75