Den europeiska paraplyorganisationen för nationella sammanslutningar för kommuner och regioner CEMR har undersökt europeiska kommuner och regioners arbete med de hållbara målen i Agenda 2030. I rapporten visar CEMR att det finns förbättringspotential och presenterar rekommendationer kring hur arbetet skulle kunna utvecklas för att få större genomslag. CEMR menar bland annat att det behövs ett ökat stöd från nationell och europeisk nivå för att kommuner och regioner i högre grad ska delta i genomförandet av Agenda 2030, vilket CEMR menar är avgörande för att hållbarhetsmålen ska uppfyllas

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är den europeiska paraplyorganisationen för nationella sammanslutningar av kommuner och regioner som bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är medlem i. Enligt CEMR är lokala och regionala myndigheter nyckelaktörer i genomförandet av Agenda 2030. CEMR menar att kommuner och regioner kan bidra till den institutionella enhetlighet, kontinuitet och samordning som behövs för att genomföra Agenda 2030. Detta förutsätter att kommuner och regioner har de befogenheter, resurser och den kapacitet som krävs. Nationella sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter som SKR spelar enligt CEMR en mycket viktig roll i detta avseende. De är avgörande för att bidra till att bättre samordna med nationella regeringar, EU-institutioner och internationella partners, i synnerhet för att centralisera viktiga budskap och stärka regioners och kommuners initiativ för opinionsbildning.

CEMR rapport
I rapporten “THE 2030 AGENDA Through the eyes of local and regional governments’ associations” har CEMR granskat hur nationella sammanslutningar av kommuner och regioner arbetar med agenda 2030s 17 mål. Enkätens resultat baseras på svaren från 34 nationella sammanslutningar av kommuner och regioner och inkluderar 28 länder inklusive 16 EU- medlemsländer. Frågor har även besvarats av kommuner och regioner. Utifrån svaren har CEMR sammanställt rekommendationer om hur arbetet med agenda 2030 skulle kunna utvecklas för att få större genomslag.

Rekommendationer

  • Medlemsstaterna, EU och FN måste officiellt erkänna och stödja den roll som lokala och regionala myndigheter och deras nationella sammanslutningar besitter i genomförandet av hållbarhetsmålen.
  • Ett ökat erkännande av de lokala och regionala myndigheternas roll, och deras nationella sammanslutningar i att översätta Agenda 2030 i realiteten. Detta bör åtföljas av ökat deltagande av lokala och regionala myndigheter, och deras nationella sammanslutningars närvaro i nationella och EU:s besluts- och rapporteringsprocesser kopplat till hållbarhetsmålen.
  • Tilldela medel och öka stödet för regioners och kommuners arbete med Agenda 2030. De måste finnas rätt befogenhet, rätt kapacitet, resurser och möjliggörande institutionell miljö.
  • Bättre kommunikation behövs för att klargöra 2030-agendans universella karaktär och hjälpa kommuner och regioner att förstå vilken roll de kan spela i olika skeden av genomförandeprocessen.

Bakgrund
Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) är den äldsta europeiska sammanslutningen av lokala och regionala myndigheter. Organisation samlar de nationella sammanslutningarna av lokala och regionala myndigheter från 41 europeiska länder. Genom sina medlemmar representeras alla nivåer av territorier – lokala, mellanliggande och regionala.

För mer information
Läs hela CEMR rapporten här
Läs mer om agenda 2030 och de globala målen

Kontaktpersoner på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58

Anders Vallin
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55