Svenska regeringen har beslutat att ansöka om finansiering från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF) för fyra projekt inom Botniska Korridoren. Om ansökningarna beviljas tilldelas projekten finansiering för att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Den aktuella utlysningen riktar sig till arbeten med att ta fram studier och tekniska underlag. Beslut väntas i augusti.  

Den 18 mars beslutade den svenska regeringen att medfinansiera fem svenska infrastrukturprojekt om dessa beviljas medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Regeringen tillstyrker följande fem projekt, varav fyra inom Botniska korridoren:

  • Järnvägsprojekt genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
  • Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
  • Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
  • Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.
  • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.

Botniska korridoren är ett samarbete mellan sju regioner – Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Örebro län. Samarbetet ska stärka transportinfrastrukturen och förbindelserna mellan norra och mellersta Sverige och övriga Europa.

Genom CEF har de fem utvalda projekten möjlighet att få finansiering för att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Den aktuella utlysningen riktar sig till arbeten med att ta fram studier och tekniska underlag. Kostnaden för de fem svenska projekten är cirka 47,8 miljoner euro varav den ena hälften söks i bidrag från CEF och den andra hälften finansieras av Trafrikverket.

Nästa steg
De utvalda svenska projekten deltar nu i en europeisk konkurrens om finansiering från fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Utlysningen stängde den 22 mars och nu följer en period av utvärdering av ansökningarna. Beslut väntas i augusti.

För mer information
Läs Botniska Korridorens artikel om CEF-ansökningarna här
Läs Nya Ostkustbanans artikel om CEF-ansökningarna här
Läs regeringens pressmeddelande om CEF-ansökningarna här

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92