Genomförandet av återhämtningsplanen, inre marknaden och rättsstatsprincipen är övergripande prioriteringar för den ordförandetrio för EU:s ministerråd som Sverige tillhör. Hälso- och sjukvårdsområdet är ytterligare ett område trion lyfter som de vill ge särskild uppmärksamhet på EU-nivå under de kommande 18 månaderna. Genomförandet av slutsatserna från Konferensen om Europas framtid är även det en prioritering för trion.

1 januari 2022 tog Frankrike över ordförandeskapet för EU:s ministerråd. Om ett år är det Sveriges tur att axla rollen som ordförande. Frankrike och Sverige har tillsammans med Tjeckien, som är ordförande hösten 2022, tagit fram den gemensamma övergripande inriktningen för de tre ländernas ordförandeskap, ett så kallat 18-månadersprogram. Syftet med 18-månadersprogrammet är att bidra till kontinuitet och underlätta för ordförandetrions möjlighet att stötta och biträda varandra.

I 18-månadersprogrammet lyfter ordförandetrion bland annat genomförandet av återhämtningsplanen, inre marknaden och rättsstatsprincipen som viktiga prioriteringar. Vidare lyfter trion även hälso- och sjukvårdsområdet som en av de nya utmaningar unionen står inför. Trion menar att den rådande pandemin har understrukit behovet av en stark europeisk hälsounion och bättre samordning på EU-nivå på detta område, i och med att hot mot medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem kan få betydande gränsöverskridande konsekvenser.

Frankrikes prioriteringar januari – juni 2022
Utifrån den övergripande inriktningen utformar ordförandelandet sina prioriteringar för ordförandeskapets sex månader. Frankrikes motto för sitt ordförandeskap är återhämtning, styrka och tillhörighet. Utifrån det mottot har följande prioriteringar identifierats:

  • Återhämtning så att Europa kan bidra till den gröna och den digitala omställningen
  • Styrka för att försvara och främja våra värderingar och intressen
  • Tillhörighet för att bygga upp och utveckla en gemensam europeisk vision genom kultur, våra värderingar och vår gemensamma historia

Frankrikes ordförandeskap sammanfaller med det franska presidentvalet i april 2022. EU-samarbetet är högst närvarande i den franska valkampanjen och agendan för ministerrådet påverkas i stor grad av presidentvalet med mycket intensivt arbete under årets första tre månader. Under det franska ordförandeskapet ska även resultatet från Konferensen om Europas framtid presenteras för ministerrådet och ordförandetrion anger i 18-månadersprogrammet att de senast i mars 2022 ska bidra till rapporten om resultaten av de olika aktiviteterna inom framtidskonferens och utifrån de politiska slutsatserna från konferensen börja genomföra dessa, på lämpligt sätt.

Ministerrådets information om det roterande ordförandeskapet

För mer information
Läs mer om 18-månadersprogrammet på Regeringens hemsida
Läs mer om det franska ordförandeskapets prioriteringar på ministerrådets hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58