Europaparlamentet och rådet har nått en så kallad partiell politisk överenskommelse om EU:s framtida ramprogram för forsknings- och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen väntas formellt godkännas av de två lagstiftande institutionerna under april månad. Dock kvarstår förhandlingar kring budgeten för programmet, vilket är beroende av utkomsten av förhandlingarna kring långtidsbudgeten 2021 – 2027. Överenskommelsen innebär att EU-kommissionen nu kan börja arbeta med den strategiska planeringen kring utformningen av Horisont Europa, och en konsultation kring prioriteringar för de delar som beslutas i den strategiska planeringen kommer att öppnas under slutet av april/början av maj 2019.

Den 27 mars 2019 nådde Europaparlamentet och rådet en så kallad partiell politisk överenskommelse om Horisont Europa, ramprogrammet för forskning och innovation som ersätter Horisont 2020 i nästa programperiod. Den partiella överenskommelsen innebär att budgeten för Horisont Europa kvarstår att besluta om, vilket är beroende av hur förhandlingarna kring EU:s nästa långtidsbudget går. Dessa förhandlingar är inte avslutade ännu.

EU-kommissionen föreslår en budget på 94.1 miljarder euro för programmet, jämfört med Horisont 2020 som har 77 miljarder euro avsatt för nuvarande programperiod, 2014 – 2020. Europaparlamentet föreslår en markant högre budget på 120 miljarder euro. Det finns ännu ingen formell ståndpunkt kring budgeten för Horisont Europa i rådet eftersom medlemsstaterna ännu inte är helt överens om särskilda delar i den föreslagna övergripande långtidsbudgeten

I EU-kommissionens förslag om ny långtidsbudget föreslår kommissionen en ökning av den totala budgetramen, trots det ekonomiska bortfall som Brexit innebär. Kommissionen föreslår vidare en omprioritering i budgeten för att bättre möta utmaningar inom nya prioriterade områden så som säkerhet, klimat, den digitala inre marknaden, migration samt social utveckling. Detta innebär bland annat en ökning till program som man anser har stort europeiskt mervärde, så som Horisont Europa och Erasmus, och en nedskärning inom bland annat sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken som många medlemsländer inte anser har lika stort europeiskt mervärde. Denna omfördelning och omprioriteringar skapar stor oenighet mellan medlemsländerna.

Finland, som tar över som ordförandeland för rådet juli – december 2019, har som ambition att slutföra förhandlingarna om långtidsbudgeten under deras ordförandeskap. Mycket talar dock för att det kan bli svårt att hålla den tidsplanen.

Europaparlamentet röstade för att godkänna den partiella politiska överenskommelsen om Horisont Europa under sammanträdet i plenum i Strasbourg den 17 april, vilket även är ett av de sista plenarsammanträdena innan Europaparlamentsvalet i maj. För att överenskommelsen ska gälla måste den även formellt godkännas av rådet, vilket väntas ske nu i april.  När överenskommelsen är godkänd i både Europaparlamentet och rådet kan arbetet med att förbereda detaljerna kring hur Horisont Europa ska genomföras inledas. Detta arbete kallas för den strategiska planeringsprocessen.

Strategisk planering

Den partiella politiska överenskommelsen innebär att EU-kommissionen kan börja arbeta med den strategiska planeringen kring utformningen av Horisont Europa. Den strategiska planeringen är separerad från den övergripande lagstiftningen för programmet och berör bland annat utformningen av de nya så kallade uppdragen (missions) och de olika offentligt – privata partnerskap som programmet omfattar. Kommissionen har tydliggjort att de inför nästa programperiod vill skapa tydligare transparens i processen kring den strategiska planeringen och att utformningen av programmet ska ske i samverkan med intressenter från hela Europa från lokal, regional och nationell nivå. En konsultation kring prioriteringar för de delar som beslutas i den strategiska planeringen kommer att öppnas under slutet av april/början av maj 2019, med syfte att ge kommissionen underlag kring synpunkter från intressenter gällande utformningen av programmet. Konferensen European Research and Innovation Days den 26 – 27 september kommer även att vara ett viktigt forum för kommissionens dialog med intressenter i utformningen av Horisont Europa.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om överenskommelsen
Läs mer om Horisont Europa här och här