Den tillträdande kommissionsordföranden Ursula von der Leyen presenterade i juli 2019 ett förslag om politiska riktlinjer för nästa europeiska kommission 2019 – 2024.  I agendan finns sex övergripande ambitioner, bland annat om en grön giv med nya tuffare utsläppsmål och en klimatpakt för att agera mer klimatsmart, en ambition om mer rättvis beskattning för att göra den inre marknaden mer effektiv samt satsningar för att Europa bättre ska ta tillvara de möjligheter som den digitala tidsåldern ger.

Den 16 juli 2019 valde Europaparlamentet Ursula von der Leyen till EU-kommissionens nya ordförande. Alla medlemsländer förutom utträdande Storbritannien har nominerat sina kandidater till kommissionen och förslaget om kommissionärernas respektive portföljer presenterades den 10 september. När Europaparlamentet godkänt kollegiet väljs slutligen kommissionen med kvalificerad majoritet av Europeiska rådet. I samband med att von der Leyen valdes till nästa ordförande för EU-kommissionen presenterade hon ett förslag på politiska riktlinjer för nästa europeiska kommission 2019 – 2020. Dessa riktlinjer ger en fingervisning kring de prioriteringar som nästa EU-kommission kommer att verka under. I de politiska riktlinjerna presenteras sex övergripande ambitioner:

  • En europeisk grön giv
  • En ekonomi för människor
  • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
  • Skydd av den europeiska livsstilen
  • Ett starkare Europa i världen
  • En ny satsning på demokrati i Europa

Ursula von der Leyen

Inom ambitionen om en europeisk grön giv menar von der Leyen att det nuvarande målet inom EU om 40% minskade utsläpp fram till år 2030 är bra men långt ifrån tillräckligt och att EU kan göra mer. För att nå målet om klimatneutralitet föreslår von der Leyen bland annat att den europeiska handeln med utsläppsrätter utvidgas till att omfatta bland annat sjöfarts-, transport-, och byggsektorn samt att flygbolagens gratis utsläppsrätter gradvis ska minska. Von der Leyen föreslår även en så kallad klimatpakt som ska sammanföra regioner, kommuner, civilsamhället och utbildning för att så sätt förändra beteenden hos människor och företag till att agera mer klimatsmart.

I avsnittet med rubriken en ekonomi för människor beskrivs en ambition om att skapa bättre förutsättningar för små- och medelstora företag att växa. Vidare beskrivs i förslaget om de politiska riktlinjerna att von der Leyen avser verka för en mer rättvis beskattning för att göra den inre marknaden mer effektiv. En prioriterad åtgärd för beskattning är stora teknikföretag, där von der Leyen vill verka för att driva på arbetet med de förslag som redan finns på EU-nivå och se till att de ska bli lag.

Ytterligare ett prioriterat område i programförklaringen är att Europa ska vara rustat för den digitala tidsåldern. Inom de 100 första dagarna i tjänst avser von der Leyen bland annat att kommissionen ska lägga fram lagstiftning om en EU-strategi för de mänskliga och etiska konsekvenserna av artificiell intelligens.

För mer information
Läs hela programmet här