Fredag den 7 december 2018 presenterade EU-kommissionen en samordnad plan för europeisk AI där bland annat åtgärder för att öka investeringarna i AI, underlättande av datadelning, stöd till digital kompetens och avancerad AI-utbildning samt utveckling av etisk och tillförlitlig AI. De åtgärder som kommissionen presenterar i planen föreslås inledas 2019 eller 2020. AI är högt prioriterat på EU:s agenda och mycket finansiering finns allokerat till utveckling av detta område redan i denna programperiod. I nästa programperiod, 2021 – 2027, kommer även ett helt nytt sektorsprogram att särskilt fokusera på stöd till utvecklingen av AI. Det nya programmet heter Digital Europe och föreslås en budget om drygt 9 miljarder euro.

Som en del i EU-kommissionens meddelande om artificiell intelligens, som publicerades i april 2018, presenterade EU-kommissionen den 7 december 2018 en plan för att främja utvecklingen och användningen av artificiell intelligens (AI) i Europa. Planen har utarbetats tillsammans med representanter från medlemsländerna samt Norge och Schweiz, som under det senaste halvåret har träffats för att finna synergier och gemensamma åtgärder.

I planen prioriteras områden av allmänintresse så som hälso- och sjukvård, transport och mobilitet, säkerhet och energi. Följande fyra åtgärder prioriteras:

 1. Maximera investeringarna genom partnerskap
  Detta skall ske genom satsningar på utveckling av nationella AI-strategier, ett nytt europeiskt offentlig-privat AI- partnerskap, en ny uppstartsfond för AI samt genom att utveckla och sammanlänka världsledande AI-enheter.
 2. Skapa gemensamma dataområden i EU
  Enligt planen kommer kommissionen tillsammans med medlemsländerna att införa gemensamma europeiska dataområden för att underlätta dataöverföring. Hälso- och sjukvården kommer att ges särskilt fokus i detta arbete. Kommissionen annonserar i pressmeddelandet att de i mitten av 2019 kommer att lansera ett stödcentrum för datadelning med praktiska råd till alla som verkar inom den europeiska dataekonomin.
 3. Främja kunnighet, kompetens och livslångt lärande
  Utöver att kommissionen kommer att fortsätta stödja digital kompetens och livslångt lärande kommer EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna stödja avancerad AI-utbildning, till exempel genom att dela ut särskilda stipendier. Likaså nämner kommissionen att artificiell intelligens bör ingå i utbildningsprogrammen inom andra ämnesområden, som exempelvis juridiken, för att stödja människoorienterad AI.
 4.  Utveckla etisk och tillförlitlig AI
  AI-teknologi skapar möjligheter men även utmaningar kopplade till etik och moral. Handlingsplanen förespråkar därmed skapandet av europeiska riktlinjer som tas fram av en bred expertgrupp.

De åtgärder som kommissionen presenterar i den samordnade planen för europeisk AI är planerade att inledas 2019 eller 2020. Politiska steg framåt kopplat till utvecklingen av AI och en digital inre marknad har redan tagits och EU-kommissionens lagförslag om exempelvis cybersäkerhet behandlas i nuläget redan av Europaparlamentet. AI kommer att bli ett av de stora investeringsområdena kopplat till forskning och innovation inför kommande programperiod, där regional och lokal nivå spelar en avgörande roll i genomförandet. Som nämns i EU-kommissionens meddelande om AI i april 2018 så finns det redan under denna programperiod, fram till år 2021, mycket finansiering att söka inom ramprogrammet forskning och innovation, Horisont 2020. I nästa programperiod, 2021 – 2027, kommer även ett helt nytt sektorsprogram att särskilt fokusera på stöd till utvecklingen av AI. Det nya programmet heter Digital Europe och föreslås en budget om drygt 9 miljarder euro.

Bakgrund
Den samordnade planen för europeisk AI som presenterades av EU-kommissionen fredag den 7 december 2018 är en vidareutveckling av den politiska strategi för artificiell intelligens som presenterades av kommissionen i april 2018. Handlingsplanen är även ett steg mot förverkligandet av EU:s Digitala inre marknad och är ett steg emot stärkt gemensam lagstiftning inom området.