Årets europeiska klusterkonferens fokuserar på klusters roll i den industriella omställningen och behandlar frågor som digitalisering och kompetensförsörjning, cirkulär ekonomi och den sociala dimensionen av kluster och företagande. Konferensen är en möjlighet att föra en dialog med EU-kommissionen och andra europeiska kluster kring utformningen av stödet till utveckling av kluster i nästa programperiod, samt ge feedback på de initiativ och stöd som finns i innevarande programperiod. Konferensen anordnas i Bucharest, Rumänien, 14 – 16 maj 2019. Anmäl dig redan idag för att säkra din plats på konferensen!

Den 14 – 16 maj 2019 anordnar EU-kommissionen den europeiska klusterkonferensen 2019 i Bukarest, Rumänien. Klusterkonferensen har sedan 2014 varit ett årligt återkommande event som skapar möjligheter för kluster att nätverka, utbyta erfarenheter och lärdomar samt påverka den europeiska klusterpolitiken.

EU-kommissionen ser årets konferens som en möjlighet att föra en dialog med europeiska kluster kring utformningen av stödet till utvecklingen av kluster i nästa programperiod genom att inhämta synpunkter kring stödet i nuvarande programperiod och hur Joint Cluster Initiaitve skulle kunna utformas i nästa programperiod (se mer info nedan). Huvudteman för eventet är klusters roll i den industriella omställningen och tar bland annat upp frågor kring digitalisering och kompetensförsörjning, cirkulär ekonomi samt den sociala dimensionen kopplat till klusterverksamhet.

Konferensen är en möjlighet för dig som är intresserad att nätverka med andra europeiska kluster, få uppdatering kring vad som är på gång på EU-nivå inom klusterpolitiken och information kring vilka finansieringsmöjligheter som finns. Konferensdeltagarna erbjuds möjlighet att påverka inriktningen av den framtida klusterpolitiken på regional, nationell och EU-nivå, delta i diskussioner kring klusters utmaningar och möjligheter, samt erfarenhetsutbyte mellan europeiska kluster och regionala, nationella och europeiska stödfunktioner för kluster.

Det kostar inget att delta under konferensen och anmälan görs på European Cluster Conference 2019 hemsida. Anmäl dig tidigt för att garantera deltagande i konferensen!

Bakgrund Joint Cluster Initiative

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt förslag om ny långtidsbudget för nästkommande programperiod 2021 – 2027. Förslaget kompletterades under maj – juni 2018 med programspecifika förslagen för nästa programperiod. Ett av förslagen omfattade programmet för den inre marknaden (Single Market Programme), ett nytt program i nästa programperiod inom vilket EU-kommissionen föreslår att samla alla initiativ på EU-nivå som syftar till att stödja utvecklingen av små och medelstora företag, kluster, företagens konkurrenskraft, en effektiv inre marknad och linkande. COSME-programmet i innevarande programperiod föreslås ingå i detta nya program.

Förslaget om programmet för den inre marknaden innehåller ett tydligare fokus på kluster än vad nuvarande COSME-program har. Förslaget innehåller bland annat Joint Cluster Initiative som samlar existerande klusterinitiativ inom COSME och Horisont 2020. Syftet med det samlade greppet är att få bättre kritisk massa inom klusterinitiativen och som en bas för det nya uppskalningsinstrumentet, med målet att påskynda utvecklingen av strategiska europeiska industriella värdekedjor. 10 tematiska klusterinitiativ ska finansieras genom programmet för den inre marknaden, och dessa ska stödja utvecklingen av strategiska europeiska industriella värdekedjor och hjälpa SMF att etablera sig som ledare i strategiska industriella specialiseringar. Klusterinitiven ska samla regionala ”ekosystem” av företag och andra innovationsaktörer med en gemensam strategi för hur europeiska företag ska kunna konkurrera på den globala marknaden. Klusterinitiativen kommer att väljas ut genom öppna utlysningar var 2-3e år.

Under den europeiska klusterkonferensen i Bucharest 14 – 16 maj 2019 önskar EU-kommissionen föra en dialog med representanter från europeiska kluster kring hur detta initiativ bäst bör utformas i nästa programperiod för att effektivt stödja utvecklingen av kluster och stödet till små och medelstora företag.

För mer information:

Läs mer om konferensen här

Läs Central Swedens nyhet om programmet för den inre marknaden här