Partnersök – socioekonomisk integration av lågutbildade

Nätverket ”Comité Européen de Coordination”, CEC, söker partners, offentliga som privata, som har erfarenheter av att integrera lågutbildade och socialt exkluderade på arbetsmarknaden. Nätverket söker specifikt svenska aktörer som kan bidra med goda exempel och initiativ samt idéer om hur policys bör utformas som kan leda till bättre social inkludering av marginaliserade samhällsgrupper.

Nätverket CEC, som samlar och mobiliserar aktörer aktiva inom socialt ingenjörskap, söker svenska partners – offentliga som privata – som kan bidra med goda erfarenhet och exempel kring hur socioekonomisk integration av marginaliserade och socialt utestängda grupper kan gå till i praktiken.

Målet med partnersöket är även att samla aktörer som kan bidra i utvecklandet av nya idéer och policys som kan leda till större social och ekonomisk integration av specifikt lågutbildade – exempelvis genom sociala innovationer eller skräddarsydda insatser för socialt exkluderade grupper med specifika behov.

Information om nätverket CEC
CEC är en paraplyorganisation vars mål är att föra samman sociala aktörer på lokal och regional nivå som arbetar för social och ekonomisk integration av samhällsgrupper som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.
Nätverkets syfte är att utgöra en plattform för goda exempel och kunskapsutbyte samt för utarbetande och tillämpandet a strategier i syfte att adressera nationsövergripande socioekonomiska utmaningar på lokal och regional nivå. Därutöver bedriver CEC även påverkansarbete mot EU:s institutioner, varvid målet är att främja och integrera de sociala aspekterna i allt beslutsfattande på EU-nivån. Nätverket har sitt säte i Bryssel, Belgien, och består idag av 15 organisationer från flera europeiska länder.

Mer information
För mer information om nätverket på CEC:s hemsida (franska), klicka här.
För mer information om partnerskap i nätverket samt kontakt (engelska), klicka här och här.

2018-04-17T15:29:22+01:00 2018-04-17|