En tydligare hållbarhetsdimension, bredare partnerskap och flernivåsamverkan är centrala delar av EU-kommissionens initiativ Partnerskap för regional innovation (PRI). PRI är ett kompletterande och metodutvecklande initiativ som syftar till att testa nya arbetssätt inom ramen för arbetet med smart specialisering. Den 15 mars öppnade Europeiska regionkommittén (ReK) och EU-kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC) en pilotutlysning, Pilot Action on Partnerships for regional innovation – PRI, till vilken regioner, grupper av regioner eller medlemsstater kan ansöka för att vara med och utforma ramverket för PRI. Deadline för ansökan är 25 april.

Partnerskap för regional innovation (PRI) är EU-kommissionens senaste steg i utvecklingen av kompletterande arbetssätt inom ramen för arbetet med smart specialisering. Via PRI är tanken att regioner ska integrera en tydligare hållbarhetsdimension, bredare partnerskap och främja flernivåsamverkan och synergier i det innovationsfrämjande arbetet. För att forma PRI:s ramverk och funktion har Europeiska regionkommittén (ReK) och EU-kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC) utlyst ett pilotinitiativ riktat till intresserade regioner, grupper av regioner eller medlemsstater.  

PRI och smart specialisering 
PRI är ett frivilligt och kompletterande initiativ som introducerats av JRC och ReK med stöd och dialog från flera generaldirektorat inom EU-kommissionen. Ambitionen med PRI är att testa verktyg för att utveckla innovationsfrämjande system och metoder som i högre utsträckning bidrar till den gröna och digitala omställningen, samhällsnytta och som integrerar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Arbetet med PRI ska ta sin utgångspunkt i regionernas arbete med smart specialisering och de smarta specialiseringsstrategier som tagits fram runt om i Europa. PRI syftar inte till att revidera strategierna och innehåller inga regelmässiga förändringar som ställer nya krav på regioner eller medlemsstater.  

Pilotinitiativ för utvecklingen av PRI 
Den 15 mars öppnade Europeiska regionkommittén (ReK) och EU-kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC) en pilotutlysning, Pilot Action on Partnerships for regional innovation – PRI. Pilotinitiativet syftar till att utveckla ramverket för PRI och ta fram en så kallad ”PRI-playbook” inom vilken PRI som koncept ska beskrivas och där olika verktyg samt metoder för arbetet med PRI ska erbjudas. Utlysningen riktar sig till regioner, grupper av regioner och medlemsstater som är intresserade av att delta i utvecklingsarbetet och få stöd av JRC samt experter i hur de kan arbeta på nya sätt med smart specialisering och innovationsfrämjande insatser. Pilotutlysningen stänger den 25 april 2022 och i maj kommer 24 regioner väljas ut som pilotens deltagare.  

Bakgrund
I början av 2020 introducerade EU-kommissionen termen S4 där fyran symboliserade ”Sustainability” och syftade till att bredda hållbarhetsperspektivet inom ramen för de smarta specialiseringsstrategierna (S3). Under cirka två års tid var information kring begreppets innehåll knapphändig. Den 15 mars introducerades begreppet PRI via den pilotutlysning som JRC och ReK presenterade. Den 16 mars 2022 meddelade JRC i samband med ett ERRIN-event att S4 som begrepp ska fasas ut och att PRI är det nya namnet för S4. Namnbytet innebär inte att regioner inte kan nyttja S4 som begrepp eller benämna sina strategier som S4-strategier men från EU-kommissionens och JRC:s sida kommer PRI vara det begrepp som nyttjas framgent.  

Mer information
Läs mer om PRI via EU kommissionens hemsida 
Läs mer om Pilotinitiativet via EU-kommissionens hemsida  
Läs EU-kommissionens nyhet om PRI

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+32 496 30 69 42