Parlamentet antar Region Örebro läns linje om skogsavverkning

Många bäckar små gör ett stort beslut. Europaparlamentet kom den 13 september överens om en gemensam ståndpunkt i frågan om skogens del i bekämpningen av klimatförändringarna och i linje med Region Örebro läns positionspapper från i somras föreslår Parlamentet att referensnivåerna för hur mycket skog som får avverkas ska grundas på framtidsutsikter, istället för historisk avverkning.  Förslaget undviker därmed ett för restriktivt tak för tillåten skogsavverkning, men ska tvinga medlemsstater att kompensera för avverkning av skog genom bland annat nyplantering.

Europaparlamentet gick på de skogrika nordiska ländernas linje när det på onsdagen den 13 september röstade om sin syn på skogens del i bekämpningen av klimatförändringarna. Frågan gällde i grunden huruvida referensnivåerna för avverkning av skog ska baseras på historiska nivåer eller framtidsutsikter. Svenska parlamentariker har, med stöd från bland annat Region Örebro läns positionspapper, Sveaskog och branschorganisationen Skogsindustrierna, arbetat för att beslutet ska grundas på framtidsutsikter och att lagstiftningen därmed inte ska innebära ett för lågt tak på hur mycket skog varje medlemsland får avverka. Europaparlamentets förslag innebär nu istället att när medlemsstaterna i framtiden avverkar skog, blir de skyldiga att kompensera detta genom att plantera nya träd eller förbättra sin hantering av befintliga skogar, åkermarker och gräsmarker.

Lagförslaget är däremot inte klart att antas än. Först ska representanter för medlemsländernas regeringar förhandla fram en gemensam ståndpunkt, vilket väntas bli klart i oktober. EU:s båda beslutsfattande grenar, parlamentet och rådet, ska sedan inleda förhandlingar för att enas om en gemensam text. Lagförslaget initierades av Kommissionen i juli 2016, som en del av arbetet med Energiunionen, för att integrera markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) i klimatramverket för 2030. Hittills har just den sektorn legat utanför klimatarbetet och därmed inte omfattats av arbetet med att uppnå klimatmål såsom minskade växthusgaser. Förslaget följer även Parisavtalet som lyfter fram markanvändingssektorn som en central del i bekämpningen av klimatförändringar.

Sektorn som berör markanvändning och skogsbruk släpper inte bara ut växthusgaser utan kan också bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären. Förslaget syftar således till att stärka skogarnas roll i kampen mot klimatförändringar. Skog fångar in koldioxid, vilket innebär att avverkning av skogen ökar mängden koldioxid som når ut till atmosfären. För att binda så mycket koldioxid som möjligt är dessutom ett aktivt skogsbruk fördelaktigt. Kolet binds i de träprodukter som produceras, medan mer koldioxid kan absorberas av nyplanterad skog. Om skogen inte avverkas riskerar den att ruttna och därmed släppa ut det koldioxid den tidigare tagit upp.

 

Läs mer i Europaparlamentets pressmeddelande här.

Läs mer om lagförslaget och arbetet inom de olika institutionerna här.

Läs Region Örebro läns positionspapper här.

2017-09-20T15:05:04+02:00 2017-09-20|