Påminnelse: var med och påverka genomförandet av Digitala Europa

Samrådet kopplat till prioriteringarna för genomförandet av programmet Digitala Europa stänger den 25 oktober. Inspelen i samrådet kommer att användas av kommissionen i arbetet med att fastställa inriktningen för programmets utformning och utlysningar under de två första åren av programmets genomförande, 2021 – 2022. EU-kommissionen föreslår att de europeiska digitala innovationshubbarna (EDIH) ska medfinansieras av medlemsstaterna. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) nämns som ett förslag på nationell medfinansiering.

Den 25 oktober stänger samrådet kopplat till prioriteringarna för genomförandet av programmet Digitala Europa under programmets två första år, 2021 – 2021. Samrådet baseras på det utkast om förslag på prioriteringar som EU-kommissionen publicerade i samband med lanseringen av samrådet. Programmet Digitala Europa syftar till att bidra till att nya innovationer inom den digitala sektorn blir konkurrenskraftiga och skapar ett mervärde för den europeiska ekonomin. Kommissionen föreslår att Digitala Europa framförallt ska fokuseras kring följande områden:

  • Superdatorer
  • Artificiell Intelligens
  • Cybersäkerhet
  • Digitala färdigheter
  • Användning av digitala teknologier

Samrådet riktar sig till små- och medelstora företag, offentliga institutioner, akademiska institutioner och andra aktörer som kan komma att vara mottagare av finansiering från programmet. Inspelen i samrådet kommer att användas av kommissionen i arbetet med att fastställa inriktningen för programmets utformning och utlysningar under de två första åren av programmets genomförande.

En av de frågor som är högt prioriterade i kommissionens förslag om ny långtidsbudget är synergier, det vill säga samverkan mellan olika program och fonder. Ett centralt initiativ inom programmet Digitala Europa är de så kallade europeiska digitala innovationshubbarna (EDIH). EDIH syftar till att främja ökad spridning och användning av de digitala kapaciteterna inom näringslivet och offentlig sektor. En EDIH ska bland annat kunna erbjuda tillgång till testning av teknologi, finansieringsrådgivning, information om avancerad utbildning och möjligheter till digital kompetens samt nätverksmöjligheter.

EDIH föreslås medfinansieras av medlemsstaterna, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) nämns som ett förslag på nationell medfinansiering. Om ERUF ska användas som medfinansiering måste det finnas en tydlig koppling till de styrkeområden som är identifierade i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering.

Utöver medfinansiering till EDIH önskar kommissionen att medlemsstater och regioner själva finansierar kapacitetsbyggnad för digitala innovationshubbar (DIH) som ännu inte är konkurrenskraftiga på en europeisk nivå och därmed inte kvalificerar sig för finansiering genom Digitala Europa. Kommissionen föreslår att de regionala DIH:s finansieras av ERUF. Det finns därmed tydliga incitament för regionalt utvecklingsansvarig att svara på samrådet för Digitala Europa.

För mer information
Klicka här för att läsa mer och svara på samrådet om utformningen om Digitala Europa
Klicka här för att läsa kommissionens utkast för inriktningen av Digitala Europa 2021 – 2022
Klicka här för att läsa Central Swedens tidigare rapportering om Digitala Europa

 

2019-10-17T09:13:50+02:00 2019-10-09|