Företag, myndigheter och andra aktörer sluter upp för att bidra till en cirkulär plastanvändning. En nyss lanserad deklaration har samlat mer än 100 underskrifter, och alliansen som ligger bakom den uppmuntrar fler att ansluta sig.

I slutet av 2018 lanserade europeiska kommissionen Alliansen för cirkulär plast, som avser samla aktörer från olika delar av plastvärdekedjan för att stöda insatser för en välfungerande EU-marknad för återvunnen plast. Nu, lite mer än 9 månader senare, har över 100 aktörer skrivit på den frivilliga deklarationen om bland annat insamling och återvinning av plast. Målsättningen är att 10 miljoner ton återvunnen plast årligen ska användas i nya produkter till 2025, en ambition som fastslås av EU-kommissionen i 2018 års Plaststrategi.

I deklarationen redogörs för hur alliansen kommer att arbeta för att uppnå målet om 10 miljoner ton. I och med påskriften stöder aktörerna några utpekade åtgärder, som dessutom bidrar till ambitionen för nolldeponering. Bland dessa återfinns:

  • Förbättra utformningen av plastprodukter för att bättre integrera återvunnen plast och underlätta återvinning
  • Identifiera potential för insamling, sortering och återvinning av plast
  • Ta fram en forskning- och innovationsagenda för cirkulärplast
  • Etablera ett transparent, pålitligt övervakningssystem för att spåra alla flöden av plastavfall i EU.

Deklarationen kommer fortsatt att vara öppen för påskrift på kommissionens hemsida, och Alliansen för cirkulär plast välkomnar fler att ansluta sig.

Kommissionen menar att mycket av potentialen för återvunnen plast går förlorad. 27 miljoner ton plast samlas årligen in i Europa, men bara en tredjedel går till återvinningsanläggningar. Under 2016 såldes fyra miljoner ton återvunnen plast, endast motsvarande 8% av all plast i Europa.

Ambitionen i kommissionens plaststrategi är hög. Omställningen beräknas gynna inte bara den ekologiska hållbarheten, utan även människors hälsa och vardag. Därtill hoppas kommissionen på en ekonomisk vinning, då material tas till vara istället för att nytt produceras, och en ambition finns om 200 000 nya jobb som ska ha skapats inom återvinningsindustrin till år 2030.

Bakgrund: Alliansen för cirkulär plast

Kommissionen lanserade Alliansen för cirkulär plast i december 2018, följande en preliminär bedömning om branschens frivilliga utfästelser om mer återvunnen plast. Från leverantörernas sida var utfästelserna som gjorts tillräckliga för att överstiga ambitionen med 10 miljoner ton återvunnen plast, men hos användarna av återvunnen plast (såsom omvandlare och tillverkare) var utfästelserna inte tillräckliga och ambitionen nåddes inte. Därmed krävdes åtgärder för att stärka relationen mellan tillgång och efterfrågan.

Alliansen för cirkulär plast höll sitt första möte den 5 februari 2019.

För mer information

Läs kommissionens pressmeddelande här

Läs mer om Alliansen för cirkulär plast här

Läs mer om kommissionens plaststrategi här

Läs mer om Central Swedens rapportering om EU:s arbete med att minska plastanvändningen här och här