I början februari deltog representanter från Region Örebro län och Region Dalarna på en europeisk konferens om innovationsekosystem kopplat till sociala innovationer. I samband med konferensen sammanträdde även det tematiska S3-partnerskpet inom social ekonomi, i vilket Region Örebro län är medlemmar, för att bland annat diskutera nya projektförslag och planerade aktiviteter inom partnerskapet.

Birgitta Sacrédeus, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna och ledamot i Regionkommittén, samt Anders Bro, utvecklingsledare i Region Örebro län deltog under två dagar i början av februari på en konferens på temat Bulding a Local Social Innovation Ecosystem. Konferensen anordnades av EU-kommissionen, Regionkommittén samt den spanska regionen Navarra och tog plats i Pamplona, Spanien. Under konferensen diskuterades bland annat goda exempel och lärdomar i arbetet med att bygga regionala innovationsekosystem kopplat till sociala innovationer, kopplingen mellan forskning och innovation och arbetet inom sociala företag. Konferensen var interaktiv och innehöll bland annat workshops och studiebesök.

I samband med konferensen sammanträdde partnerskapet för social ekonomi inom den tematiska S3-plattformen kopplat till industriell modernisering. Region Örebro län är sedan våren 2018 medlem i partnerskapet för social ekonomi som leds av den spanska regionen Navarra. Ytterligare medlemmar är Emilia Romagna (Italien), Lappland (Finland), Murcia (Spanien), samt Slovenien. Syftet med partnerskapet är att främja interregional samverkan, erfarenhetsutbyten samt goda exempel kring hur social ekonomi kan bidra till industriell modernisering, ekonomisk tillväxt och mer välmående samhällen. Mötet inom partnerskapet i samband med konferensen berörde nya projektförslag och kommande planer i samarbetet.

Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län, deltog som talare under konferensen i Pamplona.