Den 23 november öppnade utlysningarna inom Interregionala innovationsinvesteringar med fokus på digital omställning, grön-, och klimatomställning samt smart tillverkning. Utlysningarna har två slutdatum, den första utlysningsomgången stänger den 1 februari 2022 och den andra stänger den 18 oktober 2022 med en total budget på 145 miljoner euro för åren 2021 – 2022. Den 9 december arrangerar EU-kommissionen en informationsdag om Interregionala innovationsinvesteringar för intresserade aktörer.

Utlysningarna för Interregionala innovationsinvesteringar öppnade den 23 november och innehåller två ansökningsomgångar som gäller åren 2021 – 2022 med en total budget på 145 miljoner euro. Tematiken för utlysningarna är digital omställning, grön-, och klimatomställning samt smart tillverkning. Aktörer som vill veta mer om detaljerna i utlysningarna kan anmäla sig till EU-kommissionens informationsdag om I3 den 9 december.

Utlysningarna 2021 – 2022
Utlysningarna som öppnade den 23 november är uppdelade i två omgångar. Den första stänger den 1 februari och den andra stänger den 18 oktober 2022. Utlysningarna har två olika delar kallade ”Strand 1”, vilket riktar sig till främst mer utvecklade regioner, och ”Strand 2”, som riktar sig till mindre utvecklade regioner. Tematiken är riktad till tre olika områden, digital omställning, grön-, och klimatomställning samt smart tillverkning som utgör den övergripande inriktningen för vilka sektorer och värdekedjor som ska främjas.

Informationsdag 9 december
Den 9 december mellan 09.30 – 12.00 anordnas en informationsdag gällande utlysningarna inom Interregionala innovationsinvesteringar (I3). Informationsdagen var egentligen planerad under oktober månad men eftersom utlysningarna inom I3 försenats har dagen flyttats. Under informationsdagen kommer EU-kommissionens experter på I3 tillika ansvariga för utlysningarna att presentera arbetsprogrammet för I3 samt ansökningsprocessen. Du kan se hela agendan för dagen och registrera dig via länkarna nedan.

Bakgrund om interregionala innovationsinvesteringar
I EU-kommissionens förslag för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027 som presenterades 2018 fanns ett förslag om att inrätta ett nytt program; interregionala innovationsinvesteringar (I3). Programmet syftar att bidra till förverkligandet av smart specialisering genom att koppla samman regioner med liknande eller kompletterande styrkeområden i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3). Genom programmet kan regioner söka finansiering för att utveckla demonstrationsprojekt som bidrar till att skapa nya europeiska värdekedjor inom prioriterade områden i regionernas smart specialiseringsstrategier.  Redan befintliga interregionala samarbeten inom till exempel de tematiska S3-partnerskapen eller Vanguardinitiativets pilotprojekt premieras i urval av projekt som ska finansieras.   

Programmet väckte stor diskussion i förhandlingarna och den slutgiltiga överenskommelsen om programmets budget landade i en halvering jämfört med kommissionens förslag. Programmet har under programperioden 2021 – 2027 totalt en budget på 500 miljoner euro.  

Programmet föreslås finansiera projekt inom flera olika delar (strands) som bidrar till:  

  • rådgivning och stöd till investeringar i interregionala innovationsprojekt  
  • utveckling av värdekedjor i mindre utvecklade regioner  
  • test och experimentering för kapacitetshöjande insatser i de regionala innovationsekosystemen i mindre utvecklade regioner 
  • tekniskt stöd, nätverksstöd och möjligheter till erfarenhetsutbyte.   
  • nätverksmanagement och främjande av S3-plattformar  

Ambitionen att I3 ska bidra till kommersialisering och utökning av interregionala innovationsprojekt som ska stimulera utveckling av europeiska värdekedjor för att möta samhällsutmaningar genom tematiskt samarbete över gränser. 

Mer information
Läs Central Swedens statusuppdatering om I3 från juni 2021 
Läs mer om EU-kommissionens informationsdag för I3 
Läs mer om utlysningarna om I3 på EU-kommissionens finansieringssida
Läs mer om bakgrunden till I3 via Central Swedens nyhet
Läs mer om den gemensam position om behovet av I3 som Central Swedens medlemmar stöttat

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75