EU-kommissionens förslag om Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) efter år 2020 innehåller ett fortsatt och fördjupat fokus på smart specialisering. Bland annat genom att tydliggöra och fokusera kraven på vilka förutsättningar som måste finnas på plats för att underlätta genomförandet av smart specialisering. Dessa förutsättningar ska också påverka tillgången till ERUF-medel. Vidare föreslås högre grad av investeringar inom forskning och innovation, där smart specialisering ska skapa förutsättningar för detta, samt att nya prioriteringar inom Interreg ska bidra till förverkligandet av smart specialisering genom stöd till att koppla samman regioner med liknande eller kompletterande styrkeområden i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering.

Från förhandsvillkor till nödvändiga villkor
I förslaget om förordningen med de gemensamma reglerna för de sju fonder som ska bidra till genomförandet av sammahållningspolitiken, som presenterades den 29 maj, föreslår kommissionen att ersätta det som i nuvarande programperiod kallas förhandskrav/förhandsvillkor (ex-ante conditionalities) med så kallade nödvändiga villkor (enabling conditions). Förhandskraven introducerades inför den nuvarande programperioden (2014 – 2020) och innebär att det i förordningen med de gemensamma reglerna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) föreligger ett antal krav som medlemsstaterna måste uppfylla för att kunna ta del av finansieringen inom ESI-fonderna. Syftet är att säkerställa effektiv användning av EU-medel. Ett av förhandskraven i nuvarande programperiod var att alla medlemsländer och regioner ska ha utvecklat strategier för smart specialisering för att tillges stöd från ESI-fonderna för forsknings- och innovationsinsatser. Strategierna skulle vara utvecklade innan de operativa programmen för fonderna kunde godkänns. De medlemsländer och regioner som inte hade en smart specialiseringsstrategi på plats innan programperioden inleddes fick utfärda handlingsplaner vilka skulle genomföras innan slutet av 2016, annars kunde tillgången till ESI-fonderna begränsas eller strypas.

De nödvändiga villkoren som föreslås introduceras i nästa programperiod kommer att vara färre och mer fokuserade än vad förhandskraven är, samt att de föreslås löpande följas upp och utvärderas under hela programperioden. Medlemsstater ska inte kunna få finansiering kopplat till specifika målsättningar utbetald om inte de nödvändiga villkoren för denna målsättning är genomförd. Detta för att säkerställa att insatserna överensstämmer med EU:s politiska ramverk och strategier.

Smart specialisering är en av de nödvändiga villkoren för finansiering inom europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och den nya europeiska socialfonden (ESF+). Till skillnad från förhandskravet om smart specialisering i nuvarande programperiod har dessa förutsättningar tydligare definierats och exempelvis har interregional samverkan baserad på smart specialisering lagts till som en viktig del i genomförandet av smart specialisering.

Antalet tematiska mål minskas från dagens elva till fem övergripande politiska prioriteringar

Gemensamt regelverk – CPR
I förordningen om de gemensamma reglerna (Common Provisions Regulation, CPR) för de sju fonderna föreslås antalet tematiska mål minskas från dagens elva till fem övergripande politiska prioriteringar. Den första prioriteringen är ett smartare Europa inom vilken innovation, smart specialisering, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till små och medelstora företag är prioriterade områden. Det enda nödvändiga villkoret för denna politiska prioritering, tillskillnad från övriga fyra som har ett antal nödvändiga villkor, är genomförandet av smart specialisering. Kommissionen föreslår även att EU:s medlemsländer ska satsa merparten av medlen från ERUF samt sammanhållningsfonden på de två första prioriteringarna i nästa programperiod. För Sveriges del innebär detta att 85 % av medlen inom ERUF ska koncentreras på mål 1 Ett smartare Europa och mål 2 Ett grönare, koldioxidfritt Europa, med minst 60 % på mål 1.

Europeiskt mervärde
En del som kommissionen lägger stor vikt vid i förslaget om ERUF är att projekt finansierade genom ERUF bör ha ett tydligare europeiskt mervärde. Kommissionen ser att interregional samverkan baserat på smart specialisering är ett verktyg i att uppnå detta, baserat på bland annat erfarenheterna från Vanguardinitiativet och kommissionens tematiska S3-plattformar. Utöver det ökade fokuset på investeringar i forskning och innovation, smart specialisering och interregional samverkan i prioriteringarna för sammanhållningspolitiken har kommissionen även föreslagit att inrätta ett nytt program inom Interreg som ska stötta detta. Det nya programmet Interregional Innovation Investements (även kallat ”komponent 5”) ska bidra till förverkligandet av smart specialisering genom att koppla samman regioner med liknande eller kompletterande styrkeområden i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3). Genom programmet kan regioner söka finansiering för att utveckla demonstrationsprojekt som bidrar till att skapa nya europeiska värdekedjor inom prioriterade områden. Komponent 5 föreslås en budget om 970 miljoner euro i nästa programperiod.

För mer information
Läs Central Swedens nyhet om sammanhållningspolitiken i nästa programperiod här
Läs Central Swedens nyhet om Interreg här